Родителска среща по проект за прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи ще се проведе в симитлийското село Крупник

Симитли. Родителска среща по проект за прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи ще се проведе в симитлийското село Крупник. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пирин от община Симитли. Събитието ще започне в 17.30 часа в залата на Читалище „Владимир Маяковски – 1937“. То се организира във връзка с реализиране на Дейност 4: „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ в изпълнение на проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, Договор № BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M2OP001-C01, който ОБЩИНА СИМИТЛИ в партньорство със Сдружение „Коматиница“ – град Симитли.

На срещата ще бъде обсъдена темата за празничните традиции. Участници в срещата ще бъдат родители на деца от Детските градини в общината.

Тази Втора родителска среща е част от поредица родителски срещи от общо осем на брой – за периода на изпълнение на проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, Договор № BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M2OP001-C01, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.