Росица Плачкова, зам.-кмет на Кюстендил: Общината реализира проект за изграждането инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и за компостиране

Радио "Фокус" - Кюстендил

Зам.-кметът на Община Кюстендил с ресор „Инвестиционна политика” инж. Росица Плачкова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожа Плачкова, Община Кюстендил изпълнява проект, който е свързан с изграждането на две инсталации – инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране, какво е направено и какво предстои по този проект?

Росица Плачкова: От няколко години Община Кюстендил се стреми да изгради екологична инфраструктура за регионалната система за управление на отпадъците, наричаща се „Рила Еко”, в която, заедно с още пет общини участваме, и по Оперативна програма „Околна среда” се даде възможност на три от общините – Община Кюстендил, Трекляно и Невестино да кандидатстваме с едно проектно предложение и отделно с второ проектно предложение за общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол, да кандидатстват за изграждане на инсталации за компостиране  и инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци. Договорът с Община Кюстендил, като водещ партньор на трите общини, се сключи на 10 април тази година.

Фокус: На какъв етап е изпълнението на проекта?

Росица Плачкова: На етап на изпълнение  е подписан договор, задълженията по подписания договор представляват формиране на екип за управление и започване на тръжни процедури по избор на изпълнители за останалите дейности по проекта. Първата дейност е подготовка на самото проектно предложение и е изпълнена, като това се развива в рамките на две години и едва на втората година успяхме да сключим договор с управляващия орган за по – нататъшно финансиране на проекта. Първата дейност е изпълнена и разплатена. Изпълнена е и част от дейността по избор на изпълнител като е информирано звеното за управление на проекта от страна на общинска администрация и е проведена първата обществена поръчка за избор на външна техническа  помощ като до момента в процеса на обществената  поръчка са получени 4 предложения за извършване на тази дейност, избран е изпълнител. За съжаление получихме жалба от един от кандидатите, който обжалва обществената поръчка. Това може да се очаква, защото стойността на обществената поръчка е над 200 000 лева и когато има такъв огромен финансов интерес, винаги се намира някой, който да жали по обществената поръчка. В момента се пише становище по жалбата, очакваме решение на КЗК.

Фокус: Каква е целта точно на изграждането  на такива две инсталации, намаляване на количеството общ отпадък, който ще се транспортира в регионалното депо?

Росица Плачкова: Изграждането на такива инсталации цели намаляване на отпадъка, който да бъде депониран на депо. Това ще доведе до това да се намали това количество и да се постигнат целите на Закона за опазване на околната среда и третиране на отпадъците като се извади максимално количество на оползотворяем отпадък, а голямата част, която представлява зелени отпадъци, да бъдат компостирани и да не бъдат изхвърляни на депо за отпадъци. По този начин се намалява количеството на депонирания отпадък.

Фокус: Това означава ли, че отпадъците ще бъдат събирани разделно и по какъв начин ще се случва това?

Росица Плачкова: При изпълнението на този проект ще се разработи цялостна система по ново събиране на отпадъците и с въвеждането ѝ ще се направи абсолютна деференциация на събирането на различните видове отпадък. Общият отпадък ще се разделя в инсталациите, на такъв, който може да бъде преработен, на такъв, който може да бъде изгорен и такъв, който трябва и може единствено да се депонира. А зеленият отпадък, събран разделно с отделна техника ще се извозва на тази инсталация за компостиране и там се получава компост, който е екологосъобразен и намалява общия отпадък.

Фокус: Проектът включва ли закупуване на техника, която да извозва тези отпадъци и да ги събира?

Росица Плачкова: Проектът включва цялостна система, което включва: нов начин на събиране на отпадъците, което включва техника, обзавеждане на тези инсталации със съответните машини.

Фокус: На каква стойност е проектът?

Росица Плачкова: Общата стойност е 9 748 590 лева, от които 5 955 969 лева са финансирани от европейския фонд за регионално развитие, 1 051 000 са национално съфинансиране от държавния бюджет 826 400 лева са собствен принос на бенефициента, тоест на трите общини и 1 915 000 са недопустими разходи, това е ДДС.

Венцеслав ИЛЧЕВ