Росица Плачкова, зам.-кмет на Община Кюстендил: Има голям интерес за участие с проекти по Общинския фонд за финансиране на местни инициативи

Зам.-кметът на Община Кюстендил с ресор „Инвестиционна политика” Росица Плачкова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Госпожо Пачкова, Община Кюстендил създаде Фонд за финансиране на местни инициативи, а след това беше обявена и покана за набиране на проектни предложения, да започнем от там, какво представлява този общински фонд?

Росица Плачкова: Самият фонд е формиран на базата на общински средства и подпомагане от страна на фондация „Агора”, като общинският принос е 20 000 лева , а фондацията осигурява 8000 лева от бюджета, тоест общият бюджет е в размер на 28 000 лева.

Фокус: Вие вече обявихте покана, чрез която се набират проектни предложения, какви могат да бъдат тези проектни предложения?

Росица Плачкова: Проектните предложения трябва да бъдат на минимална стойност от  1000 лева, максимална 2000 лева, като са допустими дейности за почистване на паркови пространства, създаване или възстановяване на стари паркови пространства, залесяване, поставяне на градинско обзавеждане, закупуване на техника, реновиране на детски или спортни площадки и други.

Фокус: Кой може да кандидатства?

Росица Плачкова: Кандидатът трябва да бъде организация, регистрирана по Закона за физическите лица с нестопанска цел или организация, регистрирана с обществена полза, или сдружения, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост, или читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, или местни културни или образователни институции. Това са детски градини, училища, ОДК. Продължителността за изпълнение на самото проектно предложение трябва да бъде до два месеца, като в обхвата на проектното предложение трябва да бъде включен обект, който е общинска собственост. Към момента има интерес, вече сме отговорили на няколко въпроса. Ще изискваме в обществената полза да се включват задължително собственици или живеещи в етажната собственост. По  този начин да допринесат с нефинансов принос към изпълнение на проектното предложение.

Фокус: Има ли интерес към този фонд?

Росица Плачкова: Има голям интерес, вече дори и спекулациите са налице, това е ясно. Искам всички да знаят, че трябва да се обединят около едно проектно решение, едно сдружение, или едно читалище, или едно училище или детска градина, да се обедини около едно проектно решение. Когато става въпрос за етажна собственост, понеже там се явяват конфликтите, едните искат едно, другият вход нещо друго, съветвам ги да вземат едно решение на събрание на сдружението, с което да кандидатстват с проектно решение и да не се противопоставят между себе си и да си пречат, а да вземат общо решение и да се разберат кой каква работа ще върши и как това нещо да бъде опазено в бъдещето.

Фокус: Общината помага ли при разработването на проектните идеи?

Росица Плачкова: Да. За улеснение на всички кандидатстващи, тук се предоставят материали, извадки от регулационните планове. Към момента дори сме направили типов проект на беседка, за да няма проблем с това, как се оформя проектното предложение от гледна точка на проект и цена. Предлагаме типов проект на беседка на базата, на който ще бъде издавано разрешение за поставяне в бъдеще. За тези, които имат желание да правят такова нещо, разбира се. По отношение на други неща, които биха могли да бъдат направени, други градински и паркови елементи. По Закона за устройство на територията се изграждат без разрешение за строеж, така че се стремим към това, а там, където имат необходимост, има пълна подкрепа от страна на общината, като предоставяме типов проект.

Фокус: До 19 юли е срокът за подаване на такива проектни предложения, след това какво предстои?

Росица Плачкова: След като изтече срокът и приемем всички проектни предложения, те ще бъдат разгледани от комисията, която е съставена от служители на общинска администрация и от общински съветници и след като разгледаме проектните предложения, ако има въпроси към конкретни проектни предложения, те ще бъдат зададени, ще има срок за отстраняване на забележки. След това комисията ще се произнесе с решение кои проектни предложения одобрява.

Фокус: Има ли срок за решението?

 Росица Плачкова: До месец ще се произнесем за проектните решения, които се одобряват. Надявам се одобрените проектни решения да имат договор за изпълнение до края на август, началото на септември. То не трябва да бъде и по – рано, тъй като целта на проекта е благоустрояване и озеленяване, а озеленяване не може да стане през август. Трябва да се изчака да дойде началото на есента. Така че до това време трябва да се изпълни в рамките на два месеца. Следователно договорите трябва да бъдат подписани септември, за да може физически да бъдат изпълнени.

Фокус: Това е първата инициатива по отношение на общинския фонд за финансиране на местни инициативи, ще има ли и други кампании?

Росица Плачкова: Да, това е първата инициатива и това е първата пилотна програма, в която стартираме с този финансов ресурс и с тези изисквания. Ще видим как ще проработи моделът. Надявам се да имаме достатъчно проектни предложения, които да ни дадат увереност, че това, което ще се направи като пилотен проект, ще може трайно да присъства в бъдещето.

Венцеслав ИЛЧЕВ