Румяна Иванова, директор: Държавната търговска гимназия в Свищов е единственото професионално училище във Великотърновска област със статут на иновативно школо

Държавната търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ в Свищов е единствената  професионална гимназия в област Велико Търново одобрена за иновативно училище. През новата учебна година в школото ще се реализират и нови подходи за усъвършенстване на обучението и образователната среда. Повече за идеите, проектите и самото училище, прочетете в интервю на Радио „Фокус“ – Велико Търново д директорката Румяна Иванова.

 

Фокус: Г-жо Иванова, Държавната търговска гимназия в Свищов е едно от най-добрите икономически средни училища в Северна България. Каква е политиката, която следвате, за да запазите престижното име толкова години?

Румяна Иванова: Държавна търговска гимназия  вече 132  години изпълнява своята мисия – да възпитава и обучава достойни граждани  и успешни личности  по професии  и специалности според заявката на обществото  и   изискванията  на времето. Нашето училище развива  личностния потенциал на  учениците чрез осигуряване на качествена общообразователна и професионална подготовка, насочена към формиране на компетентности по изучаваната професия, предприемачески дух, готовност за учене през целия живот, социална и гражданска активност.Политиката ни  осигурява вътрешна интегративност и външна адаптивност на училищната организация, продуктивна училищна среда, интерактивно , практически ориентирано и високотехнологично обучение и учене и синергетични партньорства.Това са четирите стратегически цели около , които сме се обединили и преследваме.Не забравяме завета на Дарителя Димитър Хадживасилев – да работим „За благото и величието на България”.Съхранили духа и вярата на своите предшественици  учителите и учениците на Гимназията  с всеотдайност  и отговорност  поддържаме престижното име на Гимназията   като  доказваме всеки ден  своя професионализъм. Затова и през третото хилядолетие Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев”  продължава да бъде успешен старт в кариерата за тези, които са избрали да учат в нея.

Фокус:  Вашите ученици постоянно печелят награди от национални и международни конкурси. Единствената отличена с „Национална диплома“ дванадесетокласничка от Великотърновска област през настоящата година също е Ваш възпитаник. Какво означава това за Вас, като ръководител на екипа, подготвил момичето?

Румяна Иванова:  Това е заслужено признание. Конкурентно предимство на нашата гимназия са качествените човешки ресурси – учители и служители.Човешкият фактор обединява материалните, финансовите и информационните ресурси във всяка организация. Поддържането на високо качество на квалификацията на персонала в съответствие с динамиката и изискванията на средата е гаранция за успешно постигане на висока удовлетвореност на учениците , родителите  и работодателите.В гимназията работят висококвалифицирани учители , трима от тях са докторанти в областта на информатиката.Чрез подбор на кадри и  квалификация поддържаме ефективен педагогически екип.

Фокус:  Какви други награди са печелили Ваши ученици и има ли призове, на които училището е носител?

Румяна Иванова:  Девизът на Гимназията е „Винаги първи”. Призовете са много и са популяризирани в медиите.Ще повторя международните и националните призове през последната година .Заслуга за тях имат Момчил Йорданов от ХI клас, който участва в националното състезание по счетоводство, Деница   Борисова – ХI клас, която се включи  Националното състезание „Най-добра бизнес идея“ 2017 г. , Симона Аврамова – ХIIа клас – с приз от състезание по компютърни мрежи организирано от  частна фирма и Регионалното управление по образованието във Велико Търново. Освен това отборът на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” по футбол – юноши ХІ-ХІІ клас  завоюва бронзов медал в националния  кръг на Ученически игри 2016/2017 г. Учениците от Хб клас – Александра  Атанасова, Валерия Петрова, Даниел Денева, Десислава Георгиева, Камелия Савова и Деница Николова участваха Учебно – тренировъчната фирма „Денс” ООД в Международен панаир на тренировъчните фирми в гр.Букурещ, Румъния. Те се класираха на първо място в състезанието „Най-изгодна сделка”  и спечелиха конкурсите „Най-добър щанд” и конкурса „Представи своя град!”. Учениците от випуск 2017 показаха много добри резултати на държавните зрелостни изпити. С пълен отличен по БЕЛ е Симона Аврамова, а по Биология и здравно образование – Михаела Цветанова. Средният успех от втория ДЗИ по Английски език е отличен 5,55. На държавен изпит по практика на специалност  „Малък и среден бизнес“ учениците разработиха 12 бизнес –проекта, които имат висока практическа приложимост по мнението не само на учителите , но и на работодателите , включени в комисиите по оценяване. Темите на проектите са „Производство и търговия с бронежилетки“, „Разкриване на център за асистирана терапия с коне в град Бяла“, „Създаване на център за физикална медицина, възстановяване и отдих“, „Откриване на сладкарница в град Летница“, „Организиране на детски партита“, „Производство и търговия с пчелен мед“, „Създаване на студио за красота“, „Хижа за гости и отдих „Авеню“, „Откриване на център за красота „Fashion“, „Откриване на център за селски туризъм“, „Създаване на туристическа агенция“ и „Търговия с мобилни устройства“.С това доказваме, че нашата Гимназия е училище за предприемачи.

Фокус:  Има ли разкрити нови специалности за идната учебна година, какви са те? Как избирате и сформирате паралелките, бизнес интересите или тези на младежите са водещи?

Румяна Иванова:  Днес на България и на Европа са нужни  иновативни и предприемчиви хора, владеещи информационно комуникационните технологии и поне два чужди езика с позитивни ценности и социална отговорност. Специалностите, които предлагаме от направление „Приложна информатика”, „Пътувания, туризъм и свободното време” и „Администрация и управление” осигуряват  на завършилите тези конкурентни качества. За  учебната 2017/18 година  осъществихме прием след завършен седми клас по професия „Икономист – информатик“, специалност „Икономическа информатика“ и по  професия „Офис мениджър“, специалност „Бизнес-администрация“ , а след завършен осми клас по професия „Организатор на туристическа агентска дейност“, специалност „Организация на туризма и свободното време. За проучване на изискванията на работодателите,  чрез  нашия Център за кариерно ориентиране и предприемачество  проведохме  работни срещи, а Училищната комисия по реклама и маркетинг организира анкетно проучване. Резултатите от него ни дадоха информация за предпочитанията на работодателите по отношение на вида професии и по отношение на  професионалните компетентности на служителите. Според предоставената информация от Дирекция „Бюро по труда“ – град Свищов на пазара на труда има търсене на професии в областта на туризма, търговията, услугите. Има търсене на компютърни специалисти. Работодателите  поставят изисквания за наличие на дигитални и компютърни умения, умения за работа в екип, за комуникация и мотивация, каквито учениците ще могат да получат в ПДТГ  „Димитър Хадживасилев” по предложените от нас професии. Не е лесно да се балансират желанията на младежите и потребностите на икономиката.Миграцията, девалвацията на ценности  водят до намаляване на контингента ученици , които кандидатстват за нашето училище. Все по – ниско е входното ниво на постъпващите  ученици. Като самоактуализираща се училищна организация ние реагираме   с конкретни  мерки и дейности като например подкрепа на учениците за постигане на образователен напредък чрез консултации по учебни предмети, организиране на извънкласни дейности по интереси и за ученици с обучителни затруднения , използвайки възможностите на проект „ТЧ”. ПДТГ е културен и образователен център и заедно с нашите партньори – община Свищов, работодателите ,СА „Д.А.Ценов” , фондация „Димитър Хадживасилев”, сдружение „Институт Перспективи” и други  НПО , преодоляваме тези негативни тенденции.

Фокус:  Вие сте едно от малкото училища, които използват алтернативни методи на обучение чрез въвеждането на множество практически занятия и обучения. Има ли успех този подход и може ли да разкажем малко повече за него?

Румяна Иванова:  Ние сме единствената  професионална гимназия в област Велико Търново одобрена за иновативно училище. От учебната 2017/18 година ще реализираме иновативни подходи за усъвършенстване на управлението, обучението и образователната среда  в две основни направления. Първото е въвеждане на облачни технологии. С тях ще променим  комуникационната среда между заинтересованите страни и ще  обогатим  използваните в ПДТГ интерактивни методи на обучение. Второто направление е „Педагогика на освобождението”. То ще доведе до разчупване организацията на урока, формиране на предприемачески дух, готовност за учене през целия живот и ефективна социална и гражданска активност.

Фокус:  Какво ще пожелаете на вашите колеги в навечерието на новата учебна година?

Румяна Иванова:  Здраве ,оптимизъм  и  творческа енергия за да вдъхновяваме младите хора да се образоват и да работят както за личното си благоденствие , така и  за просперитета на България  тук и  сега!

Луиза ТРАНЧЕВА