Руска Илиева, зам.кмет на Аксаково: 6 екипа за обхващане и задържане на децата в училище ще работят на територията на общината

Руска Илиева, заместник-кмет на Община Аксаково, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Илиева, колко училища ще функционират в община Аксаково през новата учебна година?

Руска Илиева: На територията на Община Аксаково новата учебна 2017/ 2018 година ще функционират две средни и четири основни училища, като не са извършвани промени във вида на училищата от предходната година. В тях ще се обучават общо 1551 ученици от първи до 12-ти клас. 201 ученици ще се обучават в първи клас, а в подготвителни групи – 72. СУ ”Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Игнатиево, ОУ „Христо Смирненски” в с. Въглен и ОУ „Св. Климент Охридски” в с. Кичево ще работят с маломерни  паралелки през учебната 2017/2018 година. ОУ „Св. Климент Охридски” в с. Изворско ще работи с маломерни и слята паралелка през учебната 2017/2018 година.

Фокус: А по отношение на детски градини?

Руска Илиева: Децата, които ще посещават групите в детските градини, са общо 563, разпределени в 5 детски градини и един филиал. В гр. Аксаково за 342 деца функционират две детски градини със съответно шест и осем групи, във всяка от които е сформирана по една яслена група, общо 6 групи за деца до 4 години и общо 6 подготвителни групи за деца от 5 до 6 години. В гр. Игнатиево през учебната 2017/2018 година ще  се възпитават 138 деца от 2 до 5 години, разпределени в 5 групи. В с. Любен Каравелово ще  се възпитават 48 деца, разпределени в две групи. 22 деца са на 5 години. Детска градина „Детелина” в с. Изворско функционира с една група от 29 деца и филиал в с. Въглен с 21 деца. 19от тях са на 5 години.

Фокус: Каква е готовността на училищата и детските градини за новата учебна 2017/ 2018 година?

Руска Илиева: Всички училища и детски градини са в готовност за посрещане на новата учебна година, обновени са пешеходните пътеки около учебните и детски заведения, извършени са необходимите текущи ремонти в сградите, като в  Средно училище ”Св. Климент Охридски”- гр. Аксаково се извърши основен ремонт на покрива.

Фокус: Колко екипа за обход са сформирани в общината по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст?

Руска Илиева: В изпълнение на Решение № 373 от 5 юли 2017 година на Министерски съвет за създаване на  механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, в община Аксаково са сформирани 6 екипа, като в тях са включени представители на общинска администрация, кметове и кметски наместници, директори на детски градини, представители на училища, РУО – Варна, социални грижи и на МВР. Екипите са определени със Заповед на Началника на РУО – Варна.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА