Саид Иброш, зам.-кмет на Гоце Делчев: 30 нови социални жилища ще бъдат изградени на мястото на бившата казарма в града

Снимка: Pixabay.com

Саид Иброш, заместник – кмет на Община Гоце Делчев, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

 Фокус: Преди броени дни в Гоце Делчев се проведе обществено обсъждане във връзка с изграждането на нови социални жилища. Ще ни разкажете ли малко повече за самото обсъждане, но и за проекта?

Саид Иброш:На 22 ноември беше проведено публично обсъждане със заинтересованите страни относно подготовката на проект за изграждането на 30 броя социални жилища в град Гоце Делчев. Този проект е включен в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев за периода 2014-2020г. и ще бъде финансиран чрез одобрената Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР), като за целта са предвидени 1,47 млн. лв. безвъзмездно финансиране. Основната цел на проекта е да допринесе за социалното включване на хора в неравностойно и уязвимо положение чрез повишаване на техния жизнен стандарт и общо подобряване качеството на жилищния фонд на градските общности. По проекта ще бъдат извършени няколко дейности. Най-напред това са ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващ сграден фонд, който се намира неизползваема общинска сграда в района на бившата казарма. Освен ремонт на тази сграда се предвижда и благоустрояване на прилежащото околно пространство. Също така и доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за осигуряване на основни битови условия. Накратко това представлява проекта.

Фокус: Какви целеви групи ще могат да бъдат настанени?

Саид Иброш: С проекта за преустройство на сградата ще се осигурят условия за настаняване на приблизително 30 семейства в самостоятелни жилища. Обособените жилища ще бъдат едностайни, двустайни и тристайни. Целевите групи, които се предвижда да бъдат настанявани са три. Първата е бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия. Втората е родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и такива с увреждания и третата – хора в риск от бедност и социално изключване. Това са лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерски съвет, за същия период от време.

Фокус: Кога се планува проекта да започне да се реализира и кога да приключи?

Саид Иброш: Проектът се предвижда да започне с обществена поръчка, която е предвидена за края на април и началото на май. Евентуалното строителство очакваме да започне или в края на 2020 година или в началото на 2021 година. Целта ни е до края на 2021 година тези жилища да бъдат готови.

Ливия НИНОВА