Светлана Божкова, МОСВ: Изградени и въведени в експлоатация са голяма част от 55-те регионални системи за управление на отпадъците

Снимка: Личен архив

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) подпомага общините в изпълнение на задълженията им за закриване и рекултивация на старите общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания, както и за изграждане на нови регионални системи за управление на отпадъците. Темата коментираме в предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ Светлана Божкова, началник Отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“ към Дирекция „Управление на отпадъците и опазването на почвите“ в МОСВ

Водещ: Близо 300 млн. лева осигурява МОСВ за рекултивация на закритите общински депа. Колко са общинските депа, които не отговарят на нормативните изисквания и са включени в т.нар. наказателна процедура на Европейския съюз и подлежат на закриване и рекултивация?

Светлана Божкова: През 2009 година, когато е отправено първоначалното запитване от страна на Европейската комисия по отношение на изпълнение и задължението на страната ни във връзка с изискванията на Директивата за депониране, са били в експлоатация 140 депа за неопасни отпадъци, които не са били в съответствие с изискванията на директивата и все още не са били затворени. Към 2014 година, когато всъщност е датата на завеждане на делото в Съда на Европейския съюз, е прекратена експлоатацията на част от тези депа и решението на съда е за останалите 113 общински депа. Съществен напредък е осъществен през последните 5 години, като са изградени вече повечето регионални системи, и това позволи да се прекрати експлоатацията на всичките депа, които не отговарят на нормативните изисквания. И така, към 31 декември 2017 година в страната не се експлоатират общински депа, които не отговарят на нормативните изискванията. С усилията на МОСВ и общините се изпълни ангажимента ни към Европейската комисия, с което се предотврати налагането на санкции към страната ни.

Водещ: Агенция „Пътна инфраструктура“ откри 120 сметища и обор под магистралите. Може ли МОСВ да контролира по някакъв начин импровизираното складиране на всякакъв вид битове и строителни отпадъци?

Светлана Божкова: МОСВ не престава да контролира тези процеси. Съгласно Закона за управление на отпадъците, собствениците на пътищата са отговорни за почистването на отпадъците на пътя, съответно земното платно, пътните съоръжения, обслужващите комплекси, които са и опорните пунктове за поддържане и осигуряването на съдовете за отпадъците и транспортирането им за съоръжените за тяхното селектиране. Винаги при постъпване на сигнали в МОСВ по отношение на установени замърсявания, установена практика е да се сезират собствениците на пътища и те винаги са се отзовавали и са почиствали замърсените терени. Тази година МОСВ отново е сезирала АПИ с цел напомняне на задълженията по Закона за управление на отпадъците, като регионалните инспекции, които са контролните структури на МОСВ, ще следят за изпълнението на тези задължения.

Водещ: Тоест, тези 120 сметища, които са открити, вие сте сезирали преди това АПИ, така ли да разбираме?

Светлана Божкова: Да, сезирали сме АПИ, като сме напомнили за техните задължения и сме дали срок да информират регионалните инспекции за изпълнение на задълженията или предприетите мерки с цел почистването им.

Водещ: Г-жо Божкова, какъв е процесът на закриване на съществуващо депо за отпадъци?

Светлана Божкова: Процесът е един – дълъг, изискващ много усилия и дълго време. Стартирането на процеса е с изготвянето на план за закриване на депото, което включва няколко дейности. Стартира се с демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и съответно с бъдещото функционално предназначение на терена. След това се извършва повърхностното запечатване на депото.

Водещ: А кой трябва да изготви този план?

Светлана Божкова: Планът се изготвя от собственика на депото. Когато говорим за общинските депа, това е кметът на общината.

Водещ: Какви са нормативните изисквания, на които трябва да отговаря едно общинско депо?

Светлана Божкова: Съвременните депа са едни скъпоструващи съоръжения, както от гледна точка на инвестиционните, така и от гледна точка на експлоатационните разходи. По тази причина в страната е приет регионалният подход – тоест, общините не експлоатират сами съоръженията, а са обединени в 55 региона за управление на отпадъците. Нормативните изисквания, на които трябва да отговарят тези регионални съоръжения, са заложени в националното законодателство, и по-конкретно в Наредбата за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа. С тази наредба се определят мерките, процедурите и изискванията за предотвратяването или намаляването на отрицателното въздействие на депата през целия им жизнен цикъл върху околната среда, върху подземните и повърхностните води, почвата, въздуха и риска за човешкото здраве, и в законодателството също са включени технически правила и норми за проектиране и изграждане на депата.

Водещ: И както казахме в самото начало на разговора ни – близо 300 млн. лева осигурявате за рекултивация на закритите общински депа. Как ще следите оттук нататък изпълнението на задачата от местните власти?

Светлана Божкова: Както и досега, министерството осъществява контрол чрез своите регионални структури в лицето на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), които са 16 на брой на територията на цялата страна. В допълнение на това непрекъснато се провеждат и срещи от страна на министерството с общините за проследяване на напредъка. И в случай на възникнали проблеми се полагат съвместни усилия за тяхното решаване. Постигнатият до момента напредък по извършване на рекултивация на депата и изграждането на новата инфраструктура, трябва да отбележа, че в резултат на съвместните усилия на МОСВ, РИОСВ и общините. Винаги сме подпомагали общините. От страна на МОСВ са се давали указания, където са констатиране забавяне при инспектиране на проектите с цел да се ускори процесът, и от страна на РИОСВ са давани предписания към съответните общини.

Водещ: Какво ще представляват новите регионални системи за управление на отпадъците, които се очаква да бъдат изградени на мястото на старите общински депа?

Светлана Божкова: Тук е мястото да отбележа, че страната ни вече е осигурила почти цялата необходима инфраструктура, като през последните 5 години са изградени и въведени в експлоатация голяма част от 55-те регионални системи, които отговарят на нормативните изисквания. В процес на изграждане към момента е една, която предстои всеки момент да бъде въведена в експлоатация, и още една регионална система е в процес на подготовка. Всичко това се случи благодарение на усилията на държавата и местните власти през последните 5 години. Самите регионални системи, освен депо, което е предназначено за третиране на остатъчната фракция, която не може да бъде рециклирана или оползотворена, включва и редица съоръжения, които са предназначени за предварително третиране на тези отпадъци. Това са инсталации за компостиране, инсталации за сепариране. Чрез тях се осъществява третирането и отделянето на възможно най-много отпадъци, които са предназначени за рециклиране и оползотворяване.

Водещ: А кои са тези регионални системи, които се очаква да бъдат готови скоро?

Светлана Божкова: Регионалната система на Благоевград ще бъде въведена в експлоатация всеки момент, а в процес на подготовка е регионалната система на Дупница, с което приключва процесът на изграждане на съоръженията в цялата страна.

Водещ: През последните седмици имаше недоволни граждани, които протестираха в село Шишманци и в Атия. Какъв е вашият коментар за дейността на предприятието за отпадъци в Шишманци, съответно изграждането на временния център за съхраняване на опасни битови отпадъци, който притисни гражданите в Атия?

Светлана Божкова: Това, което искам да кажа по отношение на тези две инсталации, е, че инсталацията в Шишманци е едно от първите модерни съоръжения, които са изградени на територията на страната за третиране на отпадъците, и тя е въведена в експлоатация още 2009 година. Решението за тази инсталация на Регионалното сдружение за управление на отпадъците-Пловдив, и то се грижи за осигуряване на безопасността на съоръжението и съответно спазване на технологичния процес, включително и мерките по пожаробезопасност и охрана на депото. Издаденото разрешение е още 2009 година, и то в съответствие с нормативните изисквания, но тъй като към настоящия момент има по-високи стандарти за опазване на околната среда и са заложени по-високи цели за рециклиране и оползотворяване, се налага неговото преразглеждане.

Водещ: А за Атия?

Светлана Божкова: За Атия – площадката е по-различна от тази на инсталацията за Шишманци, тъй като става въпрос единствено за разделно събиране на опасния поток от битовите отпадъци. Такива площадки се изграждат във всички европейски държави с цел отделянето на опасните отпадъци и осигуряване на тяхното последващо третиране по законосъобразен начин. Площадката в Атия е проект на Община Созопол и общината е посочила самото местоположение на площадката. От гледна точка на околната среда ще бъдат изпълнени абсолютно всички законодателни изисквания с цел осигуряване на безопасност. Трябва да отбележим, че изграждането на тази площадка е по българо-швейцарски проект и самото швейцарско правителство дори следи за изпълнението на дейностите и съответно спазването на всички мерки за безопасност. Министерството е осигурило финансирането чрез средства от предприятието за управление на дейностите по околната среда.

Водещ: Вие сте началник на Отдел, както казахме, „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“ към Дирекция „Управление на отпадъците и опазването на почвите“ в МОСВ. С какво е свързана вашата ежедневна работа?

Светлана Божкова: Основно ежедневната ми работа е свързана с изготвяне на различни нормативни документи, свързани с промененото законодателство на Европейския съюз. Може би знаете, че миналата година беше приет новият законодателен пакет, който следва да бъде въведен в страната ни до средата на следващата година. Усилията са насочени предимно за изготвяне на новата нормативна база, съответно програмните документи на национално ниво. Също така, непрекъснато отговаряме на получени сигнали от страна на гражданите, провеждаме срещи с различни институции и местни власти.

Йоланда ПЕЛОВА