Светлана Коева, Дирекция „Превенции“ – Варна: Разработваме програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици от V до VII клас

Светлана Коева, директор на дирекция „Превенции” към Община Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Коева, кои са основните акценти тази година в програмата за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора на дирекция „Превенции“?

Светлана Коева: Програмата за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора се приема ежегодно на база анализ. Програмата е базирана на база анализа и проучванията, които се правят всяка година за риска в различните направления. Ние работим в четири направления – превенция на употребата на наркотични вещества, превенция на трафика на хора, превенция на противообществени прояви и престъпления, извършвани от деца, както и превенция на разпространение на ХИВ/СПИН. Програмата е структурирана в две направления – работа с общата популация и работа във високорискови групи. Трябва да отбележа и доброто сътрудничество на дирекцията с представители на гражданското общество и неправителствените организации. През тази година продължава да действа програмата за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск, която се изпълнява от дирекция „Превенции“ със специалното разрешение на Националния център по наркомании, като дейностите се осъществяват в център „Младост“. Основната цел на програмата е предотвратяване възникването или ескалирането на негативни здравно-социални последици, свързани с наркотици и алкохол сред деца, за които ясни индикатори показват висока степен на индивидуален риск от развитие на проблемна употреба и зависимост на по-късен етап в живота, чрез ранно установяване и превантивна намеса на индивидуално, семейно и социално ниво. Основна целева група са деца – между 11 и 17 години, с повишен индивидуален риск от възникване на проблеми, свързани с наркотични вещества или алкохол, поради индикации от емоционален, поведенчески или средови характер. Програмата е абсолютно безплатна за всички деца и техните родители. Говорим за деца, които имат проблеми, свързани с наркотични вещества – дали са експериментирали, дали вследствие на това експериментиране имат проблеми, това се уточнява в процеса на работа. В центъра работи екип от специалисти, сред които психолози, психиатър-нарколог, социални работници. Те обгрижват децата паралелно и неговите родители във връзка с решаване на проблема. В програмата е залегнала и дейността проследяване на случаи, когато се осъществява контакт между екипа от центъра и училището, в което се обучава детето. Ще бъде осъществена и кампания за ваксиниране срещу хепатит Б на пълнолетни лица с рисково поведение, част от превантивните програми и дейности със селективен и индикативен подход на Програмата за превенция на рисковото поведение след деца и млади хора през 2017 година, по която работи дирекция „Превенции“. Кампанията цели намаляване на рисковете. Дейностите по кампанията ще бъдат осъществени в партньорство с неправителствени организации.  В програмата са заложени и дейности по прилагането на местно ниво на Национална стратегия за борба с наркотиците, Национална стратегия и програми за борба с трафика на хора, Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, други национални стратегии и програми в областта на превенция на рисковото поведение.

Фокус: По кои други програми дейностите продължават и се разширяват?

Светлана Коева: Важното и различното тази година за дирекцията е, че имаме специален раздел, който е във връзка с програмата „Варна – Европейска младежка столица 2017“. Ние, като екип, заедно с нашите доброволци се включваме в програмата с Национална доброволческа кампания „Лято без риск“. Кампанията се организира от Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, Местна комисия за борба с трафика на хора – Варна, Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИ, в партньорство с Национален съвет по наркотичните вещества и общинските съвети по наркотичните вещества от  27 града в страната, Националната комисия за борба с трафика на хора и местните комисии за борба с трафика на хора в 9 града в страната и Национален съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ. В кампанията ще вземат участие доброволци , работещи  по метода „връстници обучават връстници“. Тези млади хора ще се срещнат, ще работят по подготовка на кампания за превенция в съответните области и ще имат възможност да осъществят такава кампания на терен. Предвижда се и повишаване на техните знания и умения, като специално за наркотиците сме поканили лектори от Агенцията за борба с наркотиците към щатското правителство и от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. По този начин ще работим едновременно в две посоки – от една страна да рекламираме европейската младежка столица сред другите градове в България, от друга страна да направим тази среща на доброволците, които ще работят за превенция на рисковото поведение. За тази дейност са отделени 10 000 лева.

Фокус: Продължава ли традицията, свързана с разработването на проекти от неправителствени организации, които финансирате?

Светлана Коева: Да, вече започна приемът на проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора. Това е дългогодишна традиция. Конкурсът за разработване на проекти от неправителствените организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора се организира на базата на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации. В инициативата могат да кандидатстват всички организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Проектните предложения трябва да обхващат периода 1 април – 31 октомври 2017 г. и не трябва да надвишават сумата от  5000 лв. За финансиране на проекти на неправителствени организации за годината са заделени общо 60 000 лева. Стараем се програмата да бъде балансирана,  да имаме както целево финансиране на проекти, които се осъществяват от неправителствени организации, така и дейности, които са насочени към младежи в риск, паралелно с дейности към цялата група млади хора във Варна. Всяка година в програмата се залагат средства за проучвания на ситуацията, изследвания на разпространението, вида, тежестта на здравни и социални последици, свързани с употребата на психоактивни вещества. На база на тези проучвания ние си правим необходимите анализи и предложения към съответните комисии и съвети към Общината за разработване на нови програми или специални обучения за професионалисти.

Фокус: А в училищната общност?

Светлана Коева: Повече от седем години дирекцията работи и по програма за превенция на агресивното поведение сред ученици от I – IV клас. Работи се със специално разработени помагала. Обучават се учителите как да действат в ситуация, когато имат агресивно дете в класа. Освен с обучение на учители се работи много и с родители. Имаме специално разработени книжки-помагала за родители. Въпреки че по програмата нашите специалисти не работят пряко с деца, имаме разработени и помагала за деца в тази възрастова група. Продължава и програмата за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици от VIII до XII клас. Тя се изпълнява също с разрешението на Националния център по наркомании. Работи се по метода „връстници обучават връстници“, като през годината ще се включат още три училища. Идеята е в следващите години програмата да достигне до всички училища, в които се обучават деца от VIII до XII клас. За програми и дейности с универсален подход, насочени към деца и млади хора, тази година в бюджета са заделени 70 000 лева, като средствата са най-вече за осигуряване на материалите по различните програми. Разработваме и програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици от V до VII клас, в партньорство с екип от Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“. Очаква се да бъде въведена през учебната 2017/2018 г. в не по-малко от 15 училища, след издаване на разрешение за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества. Другите ни програми, насочени към деца в риск от употреба на наркотични вещества, показват, че към нас се обръщат родители, чийто деца са в тази възрастова група и им се е случвало да експериментират с наркотици. Програмата се разработва в момента и ще се въведе през новата учебна година. До септември трябва да сме готови с цялата методика и помагалата по програмата и да започнем въвеждането й за тази възрастова група.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА