Светослав Василев, Община Кюстендил: Младежката политика е един от основните ни приоритети

Радио "Фокус" Кюстендил

Зам.-кметът на Община Кюстендил Светослав Василев, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Господин Василев, какво налага изработването на общински план за младежта за 2018 година, какво представлява този план?

Светослав Василев: Всяка година Община Кюстендил подготвя такъв план в съответствие с изискванията и изпълнението на разпоредбите на Закона за младежта и националната стратегия за младежта 2010 – 2020 година, този рамков период, като в тази програма ние очертаваме основните насоки за развитието на младежката политика в Община Кюстендил. Дейностите в този план са насочени към подрастващите и младите хора на възраст между 15 и 29 години, които са организирани или не са организирани в различни структури,без съответна расова, етническа, национална, социална и културна принадлежност.

Фокус: Самите дейности, които са залегнали в този план с какви насоки са и какво представляват те?

Светослав Василев: Дейностите, които се обхващат са на първо място ние сме дефинирали предизвикателствата, пред които са изправени младежите, като сме ги обобщили в няколко основни аспекта. На първо място демографската характеристика, където анализът на този показател брой на население показва, че Кюстендил не е изолиран случай на намаляване броя на подрастващите, на младите, като цяло на населението. Знаем за тези тенденции, които са движение към големия град, към чужбина. Младежите ни към момента от 15 до 29 години са 11583, което ни кара да гоним една ефективност с работата с тези деца и младежи да можем да ги задържим  на територията на Общината. Вторият аспект, върху който наблягаме, това е образованието. Да имат равен достъп до образование, да осигурим нормално присъствие на учениците в училище, като тук е акцентирано върху броя на учебните заведения, начинът, по който се осъществяват. Третият аспект, на който наблягаме, това е спортът. Тъй като здравословният начин на живот е нещо много важно и се стремим да има налични условия в часовете по физическо възпитание, да помогне на младите хора да се чувстват по – полезни в обществото. Наясно сме, че спортното явление стимулира доброто здраве и благосъстоянието на самата нация. А какво по – добро от това да имаме здрави подрастващи? На следващо място като аспект, на който наблягаме, това са социалното подпомагане и социалното включване на младите хора. Фокус: какви са основните приоритети тук?

Светослав Василев: Основните приоритети, върху които е насочен самия план това са насърчаване на кариерното развитие и икономическата активност на хората. В повечето случаи говорим за икономическата миграция, която правим. Младежите, виждайки, че ако нямат необходимата квалификация, тръгват към големия град или в чужбина. Там сме насочени към насърчаване на ученето през целия живот, водят се разговори с местния бизнес с възможности за обучение и допълнителни квалификации. Организира се и се провежда традиционна младежка трудова борса. От няколко години сме в добри отношения с Великотърновския университет, с него правим съвместно прием, който е изнесен тук се осъществяват приемните изпити и оформянето на документите с оглед да спестим разходите на желаещите да се запишат в тези университети. Втори приоритет, това е подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, където пак наблягаме на даване на подходяща, необходима информация за кариерно ориентиране, функционирането на младежкият информационно – консултантски център в читалище „Братство” също възлагаме на него големи надежди. Той участва доста активно.

Фокус: Споменахте и активното спортуване, по какъв начин Община Кюстендил помага в тази посока?

Светослав Василев: Да, третият ни приоритет в самата програма е насърчаване на здравословния начин на живот. Спортните клубове, финансирането, което осигурява общината, спортният календар, всичко това е насочено към насърчаването на този начин на живот. Следващият ни приоритет е превенцията на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение. Оказваме съдействие за осигуряване на равен достъп до социални услуги, равен достъп до образование на деца, които са с увреждания, правим всичко възможно те да не се чувстват изолирани от обществото. Това, на което наблягаме, това е развитието на младежкото доброволчество. Начинът, по който да възпитаме младежите да полагат обществено полезни дела на доброволен принцип, което да доведе до една полза на цялото общество. Друго, върху което работим, е в насока развитие на младите хора в малките населени места.

Венцеслав ИЛЧЕВ