Сигнал за замърсяване река Голяма провери  РИОСВ – Смолян

 

Eкип  на РИОСВ – Смолян  провери сигнал от 112 за замърсяване на река Голяма от хвостохранилище „Ерма река“, съобщиха от пресцентъра на РИОСВ – Смолян. Проверката установи, че езерото на хвостохранилището към Ермореченската обогатителна фабрика е замръзнало.  В резултат на това отпадъчните води от дейността  не могат да се утаяват преди дапопаднат във водния обект. Взети са водни проби на изхода на хвостохранилището, където е заустването на отпадъчните води в реката. По разпореждане на РИОСВ – Смолян дейността на фабриката е преустановена, до възстановяване на нормалния експлоатационен режим на съоръжението. С това постъпването на замърсени води е преустановено.На Горубсо – Златоград ще бъде приложена принудителна административна мярка и съставен акт за допуснато замърсяване.