Слава Соколова, Община Кюстендил: На територията на Кюстендилска община има регистрирани 45 читалища

Слава Соколова, старши специалист „Координатор – направление художествена самодейност и читалища“ в отдел „Култура и духовно развитие” към Община Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Госпожо Соколова, Общинският съвет в Кюстендил ще разгледа изготвената годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Кюстендил, какво представлява тази програма?

Слава Соколова: Тази програма е разработена на база на Закона за народните читалища. Самите читалища са юридически лица с нестопанска цел и са традиционни самоуправляващи се културно-просветни институции в населените места. Програмата има за цел да утвърди читалищата като стабилен фактор за развитие на културата на територията на Кюстендилска община и на национално ниво. Те са изконни носители на българския дух и култура през вековете и носят в себе си нематериалното културно наследство, традиции, образование, благотворителност и възпитание, които са в основата на тяхната дейност.  Задачата на читалищата е да откликват на нуждите на местното население, да участват активно в обществения живот и да бъдат притегателни културно-информационни центрове.

Фокус: Какъв е броят на читалищата, които развиват дейност на територията на Кюстендилска община?

Слава Соколова: В Община Кюстендил има регистрирани 45 читалища, които са в 34 населени места. От тях имаме 4 читалища, които не са пререгистрирани. Дейността на читалищата е обезпечена с държавна и общинска субсидия. Средствата за читалищата се разпределят от комисия, която е определена със заповед на кмета на Община Кюстендил, по механизъм от Министерство на културата.

Фокус: Каква е целта на годишната програма, изготвена от страна на Община Кюстендил?

Слава Соколова: Целта е утвърждаването на читалищата в Кюстендилска община като културно-просветни средища с активни културни, информационни, социални и граждански функции. Ние сме заложили и няколко приоритета. Единият от тях е насърчаване и подкрепа на читалищата за осъществяване на основната им дейност и приложението на съвременните форми на работа, придаващи съвременна визия на читалищните дейности. Тук се включва запазването и разпространението на българските обичаи и традиции и обичаи, песни и танци. Стремежът е представяне на привлекателни форми за опознаване на миналото, традициите и културните постижения, за съхраняване и развитие на любителското художествено творчество и завоюваните позиции за работа с различни възрастови групи и привличане на млади хора като важен фактор за насърчаване на социалната промяна.

Другият приоритет е свързан с разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено значими сфери превръщане на читалището в общодостъпен център за библиотечно и информационно осигуряване чрез навлизане на информационните технологии. Третият приоритет е формиране на читалището като място за общуване и контакти, дарителски акции, културна и социална интеграция, включително и на хора в риск, неравностойно положение, етнически общности и др. Работи се по укрепване на читалищната дейност в сътрудничество и партньорство с общината, с културните и образователните институции, с представители на бизнеса и на неправителствените организации за реализиране на съвместни програми и проекти. Следващият приоритет е развитие и поддържане на читалищната материално-техническа база, което може да стане чрез собствени приходи и чрез кандидатстване и реализиране на проекти.

Фокус: Какви са основните дейности на всяко едно от читалищата?

Слава Соколова: Едната дейност е библиотечната дейност. Тя е една от основните функции на читалището. В библиотеките се събират, обработват, организират, съхраняват и предоставят за обществено ползване библиотечни и информационни услуги за населението. Те осигуряват свободен достъп за своите читатели, като библиотекарите работят и за привличане на нови читатели сред младите хора, за създаване на трайни навици за четене и получаване на знания и умения. Другата дейност е  развитие на любителското художествено творчество В изграждането на художествената продукция и нейното осъществяване участват много любители на различните видове изкуства – деца, младежи и възрастни, които според своите предпочитания осмислят свободното си време и същевременно създават културен продукт, който се представя в градски, общински, регионални, национални и международни събития. Третата дейност е културно-просветна дейност Читалищата ежегодно организират изяви по различни поводи, чествания, годишнини от местен и национален характер. За реализирането на инициативите се търси подкрепата на, училищните ръководства, детски градини и местни организации, с  които се работи на добро ниво. Следващата дейност е работа по проекти За да продължи да се развива културният живот в Общината, е необходимо координирано сътрудничество с културните институти и използване възможността за кандидатстване по различни програми с проекти за финансиране на дейностите им.

Венцеслав ИЛЧЕВ