Станислава Петрова, координатор на проектите на СУ „Васил Левски“ в Долни чифлик и педагогически съветник в учебното заведение: 3 от проектите на средното училище са отличени с национален знак за качество

Станислава Петрова, координатор на проектите на СУ „Васил Левски“ в Долни чифлик и педагогически съветник в учебното заведение в интервю за Радио „Фокус”-Варна

 

Фокус: Г-жо Петрова, училището в град Долни чифлик работи по един много интересен проект по програма „Еразъм +“. Бихте ли ни разказали повече за дейността?

Станислава Петрова: Проектът се казва Becoming a multicultural european или в превод – Да бъдем мултикултурни европейци. Той се случва по програма „Еразъм +“ „Учене през целия живот“. Стартът му бе даден през октомври 2016 г., а продължителността е 2 години. Стъпките по реализацията на проекта бяха изпълнени с доста труд.

Всичко започва през 2013 година, когато аз, заедно с група ученици, решихме да работим в платформа „е-Тунинг“ по проект, чието название бе Мulticultural (бъди мултикултурен). Там си партнирахме с много други училища от цяла Европа, като в споделеното пространство на проекта „е-Тунинг“ –  Twin Space си споделяхме много информация. Учениците имаха възможност да изразят мнение, да представят своите виждания в презентации, рисунки, текстове, есета, и т. н. След като видяхме, че работещите учители по проекта „е-Тунинг“ и учениците в гимназиален етап проявяват голям интерес, решихме, че бихме могли да превърнем виртуалното сътрудничество в реално.

Контактът „очи в очи“ се оказа много по-полезен в процеса на работа и така положихме първите стъпки за прерастването на проекта от „е-Тунинг“ в друг проект – Емпатия. Там учителите и учениците отново имаха възможност в Twin Space да споделят. Така настъпи моментът, през август, в който координаторката на настоящия проект съобщи, че проекта Еразъм + е одобрен от немската Национална агенция и ще бъде реализиран.

Учениците от СУ „Васил Левски“ участваха и в транснационална среща в Хаген, Германия в рамките на проекта „Да бъдеш мултикултурен европеец“. В него всъщност участват училища от три държави – Германия, Румъния и България. Основната му цел е да се работи с ученици, които да се срещат, да разговарят, да се опознават и да разменят идеи. Срещата се проведе между 20 и 25 ноември, в рамките на която, учениците ни показаха, че разбиват стереотипи. Известно е, че за всеки един народ има наложени стереотипи, но този проект, ни позволява да ги променим, особено тези, които са с негативен знак.

По време на първата среща в Хаген, българско участие взеха четири учители и трима ученици. Родните ни представители успяха да се запознаят с немската образователна система, да отсеят кои са близките и кои далечните страни в учебния процес между българските стандарти и немските. Нашите ученици имаха възможността да влязат в учебните часове и да видят какво се случва в немското училище, общуваха с учениците, които също работят по проекта. Проведоха се лекции, тренинги и други активности, размениха се много идеи за планирането на проектните дейности.

Това за нашето училище е трети проект по тази програма – ученик през целия живот. Казвам трети, защото през 2012 – 2014 година работихме  по проект „Мамбо”, по програма Коменски. След това през 2016 година успешно завършихме проект, чиито старт бе даден през 2014 г. и лежеше на екологична тематика. Неговото наименование е “Save the Earth – to be here tomorrow” или „Да запазим земята днес, за да я има и утре“. Мисля, че екипът на училището в лицето на ръководството, родителите и учителите определено е осъзнал колко полезни са тези тип проекти. Дейностите се отразяват положително върху живота на всички свързани с училището и подчерта, че е важно човек да се учи през целия живот, каквото е и мото на Еразъм +.

Предвижда се и издаването на електронна книга за историята и миграцията между България, Германия и Румъния. Също така, се планира във всяко едно от училищата към проекта да бъде създадена стратегия за управление на многообразието, като се има предвид спецификите  на всяка образователна система от държави. Ще бъде разгледан и мултирелигиозния диалог, тоест ще се осигури възможност за посещения на храмове, джамии, синагоги, на трите основни религии, за да се запознаят учениците с основата, на която всяка религия залага. Целта на начинанието е да се направи сравнение и да се изведат приликите и разликите между тях. Проектът е интересен и за нас учителите, като професионален опит и от методическа гледна точка, и за учениците. Нашите деца се върнаха преизпълнени от емоции, от това, което са видели и в което са имали възможност да участват.

Фокус: Споменахте международните проекти. Работите ли по други проекти, свързани с национално финансиране, по програмите на Министерство на образованието например?

Станислава Петрова: Да, 18 групи за деца с образователни затруднения са създадени в СУ „Васил Левски“ в Долни чифлик по проект „Твоят час“, реализиран в рамките на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Групите са общо 31, като 18 от тях са създадени по това направление. В тях участие взимат по 10 деца в група, а основният стремеж е да се запълнят пропуските по български език и литература, математика и други предмети, които са застъпени в учебния план.

Имаме и групи, които спадат към графа – занимания по интереси, където са създадени различни по вид клубове и децата се залавят с неща, които наистина представляват интерес за тях. В рамките на това звено влизат двата клуба: „Да съхраним българското“ и „Родолюбие“, както и ателие „Дъга“, арт студио и други дейности.

Училището ни извършва дейност и по друг проект към същата програма. Назован е „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“. Целта е да се подпомагат образователно ученици, които имат така наречените специално образователни потребности. В рамките на проекта работи екип от 3-ма специалисти – психолог, ресурсен учител и логопед, чиято основна задача е да бъдат подпомогнати учениците в учебния процес.

Фокус: Какво планувате за 2017 г. Има ли нещо разчетено като проекти, като идеи?

Станислава Петрова: За 2017 г. се планува да бъде продължена дейността по проект към „Еразъм +“, тъй като той е с продължителност 2 години, тоест до 2018 г. Също така училището ни активно работи в областта на „е-Тунинг“ проектите, които са едно добро междуучилищно партньорство. През 2016 г. имаме 3 одобрени проекта, които са отличени с  национален  знак за качество. От тези 3 проекта – един, който е международен, получи и европейски знак за качество, което е най-голямото отличие в тази сфера.

Към настоящия момент училището работи по един „е-Тунинг“ проект, който се казва „Сапунени мехурчета“. В него децата имат възможност да общуват със свои връстници, именно чрез платформата „е-Тунинг“ и да работят по плануваните дейности.

Освен това нашето училище има 2 одобрени общински проекта в сферата на младежките дейности. Единият се казва: „Моите права, институциите и участието ми в социалния живот“ или това дълго наименование води към мисълта, че тук се стремим учениците да развият своята гражданска активност. Другият проект е в сферата на младежките дейности. Към него кандидатства нашето училищно настоятелство и той се казва: „Чифликчийчета“. В рамките на проекта е заложено закупуването на носии за детски танцов фолклорен състав „Чифликчийче“, който действа към училището. Тази дейност може да бъде назована, като една междунационална инициатива между училището в Долни чифлик, училищното настоятелство и читалището в града.

Деница НИКОЛОВА