Стартира приемът за магистърски програми в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Благоевград. Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява прием на документи за обучение срещу заплащане по магистърски програми за летния семестър на учебната 2016/2017 година. Това съобщиха от пресцентъра на висшето учебно заведение. Срокът за подаване на документи е от 16.01.2017 до 10.02.2017 година. Заявленията се подават при секретарите на съответните факултети. Условията за кандидатстване са кандидатите да имат завършена бакалавърска или магистърска степен и среден успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър. Завършилите образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ могат да се обучават само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО). Магистърски програми, изискващи конкурсен изпит по английски език са „Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение“ и „Английски език и антропология на Югоизточна Европа“ – само кандидатстващите от специалност Българска филология. За участие в класирането, кандидатите следва да са положили изпита с успех не по-нисък от Мн.добър 4.50. Приетите студенти заплащат семестриална такса за платено обучение, съгласно заповед на Ректора.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец /закупува се от книжарницата на университета/.
  2. Ксерокопие и оригинал на дипломата за висше образование /титул и приложение/. След проверка оригинала на дипломата се връща.
  3. Такса за административно обслужване – 20.00 лв.
  4. Такса за конкурсен изпит – 25.00 лв.

*Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина.

*Забележка: Завършилите висше образование в чужбина подават заявление за признаване на придобито висше образование най-малко два месеца преди обявените срокове за подаване на заявление за кандидатстване за магистърски програми. Повече информация за разглеждане на документите по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища е публикувана на адрес: /university-profile/strategies-and-regulations/procedures.aspx

Документи за признаване на придобито висше образование в чужбина се подават в стая 102 на Ректората при инспектор чуждестранни студенти Станислава Андонова, тел. 073/588598, e-mail: fsoffice@swu.bg

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“ за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.