Статистическо бюро – Варна: Един човек в областта генерира средно по 574 килограма битови отпадъци на година

Повече от средното за страната е средното количество на генерираните отпадъци на човек от населението във Варненска област. Данните са за 2017 година, съобщават от Териториалното статистическо бюро. Според данните, през периода, събраните битови отпадъци на човек от обслужваното население са оценени на 547 кг, докато средно за страната количеството на човек е 436 кг. Цифрата за Варна е с 16.9% завишена спрямо предходната 2016 година. 53 хиляди тона битови отпадъци са депонирани във Варненско през 2017 година, а предадените за предварително третиране са 195 хиляди тона. Предадените директно за рециклиране отпадъци в областта са били 11 хиляди тона. Количеството на събраните битови отпадъци се оценява чрез преки измервания, а при липса на такива – на базата на транспортни документи. Делът на обслужваното население във Варненско от системи за организирано сметосъбиране през 2017 година е било на 100%, като за страната обхванатото население с тази услуга е 99.7%. Обслужените населени места в областта са 158. На територията на област Варна през 2017 г. функционират 3 депа с 38 дка заета площ. Общо образуваните битови отпадъци са оценени на 258 хил. т, при общо количество за страната 3 080 хил. тона. Спрямо предходната 2016 г. количеството на общо образуваните битови отпадъци в областта нараства с 16.6%.