Стефан Кирчев, финансист: 22 млн. 738 хил. лв. е бюджетът на Община Свищов за 2018-та година, най-много от тях отиват за образование –38%

Снимка: Община Свищов

По време на първото си редовно заседание за настоящата година общинските съветници в Свищов гласуваха бюджета на Общината за настоящата година. Финансовата рамка е в размер на малко над 22.7 млн. лв. Тя бе единодушно приета от местните парламентаристи. За какво и как ще бъдат разходени средствата ни разказа в интервю за предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново главният финансист на Общината Стефан Кирчев. Прочетете пълният текст.

 

Фокус: Г-н Кирчев, нека обобщим за нашите читатели, каква философия бе приложена при гласуването на Бюджет 2018 на Община Свищов?

Стефан Кирчев: С решение 751, на 25-ти януари,  Общински съвет – Свищов гласува бюджетът на Общината в размер  на 22,738 млн. лв. Това е водещо решение, най-значимото за всяка една община, през календарната година. То дава финансовата рамка и политиките по разхода, които се упражняват от органа на изпълнителната власт – кметът на Общината като първостепенен разпоредител и Общинския съвет, като орган,  който определя параметрите. Какво можем да споменем за философията?  Бюджетът на Община Свищов е композиран, както и през предходната година, чрез аналитично-консервативния подход, като се отчитат бъдещи динамични движения, както по приходите, така и по разходите. Имаме едно оптимално балансиране, с цел ограничаване по своята същност на разходите, като се отчита и необходимостта от приоритети в тази област. Община Свищов,  ползвайки този ефикасен метод, от 2000-та година няма просрочени задължения.

Фокус: Кои са приоритетите на Бюджет 2018 година?

Стефан Кирчев: На първо място приоритет е финансовата стабилност, на второ място – повишаване на качеството, подобряване обхвата на предоставяните на населението услуги, устойчивост в реализираните проекти и баланс във всяко едно действие, с цел – гарантиране на бъдещо развитие. Приходите на Община Свищов са 22.738 млн. лв. от тях за делегирани държавни дейности са 11.683 млн. лв. , за общинските дейности – 10.339 млн. и за дофинансиране 716 хиляди лева.

Фокус:  След уточняването на подходите, които се използват от дълго време и дават добри резултати, смятате ли, че и тази година реализацията на бюджетната рамка ще е успешна?

Стефан Кирчев: Реализацията показва, в интерес на истината, последователност в  хронологичен аспект. Община Свищов е единствената община в цялата държава, която е дала статута, който е като юридически възможен, на кметовете и кметските наместници, да бъдат разпоредители с бюджет. Можем да кажем, че ние възстановяваме средствата на два транша. Първият е през юли месец, а вторият е през ноември. Първоначално има разпределение на 505 хиляди лева като текущи ремонти в кметствата. И имаме възстановяване на два транша. През предходната 2017 година се реализираха проекти, които започнахме тогава – за благоустрояване на градската жизнена среда, обновяване на обектите от публичната инфраструктура, обновяване на обекти в образованието.  Част от тях продължават и през настоящата година. През 2018-та   предстои да реализираме проекта „Вашето здраве има значение“ – за МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“. Оценка на предложения, в момента, имаме по три проекта – Кризисен център – село Овча могила, Образователно – културен център – село Царевец и за общинския път между Драгомирово и Овча могила. Смятам, че решението на Общинския съвет и далновидността на съветниците, обезпечени от предложението на кмета, дават ефикасен способ за използване на наличните ограничени ресурси, така, че да бъдат задоволени всички сфери, които се финансират от общинския бюджет. Може да споменем, вероятно е интересно за читателите, че най-значително относително тегло, от тези 22.731 млн., има образованието. 38% от бюджета отиват именно във функция „Образование“ , а от тях най-много – 68% отиват за специализираните училища, без професионалните гимназии.

Фокус:  Каква е основната причина за това?

Стефан Кирчев: Ние спазваме държавната политика, като водещ приоритет представлява, чрез общинския бюджет да изпълняваме функциите, които държавата е поела. Поради това, повечето от сумите са, като делегирана държавна отговорност.

Фокус:  Има ли нещо друго, което искате да допълните?

Стефан Кирчев: Да, за благоустрояване, например, имаме около 21 % относително тегло. Също имаме значително относително тегло в сферата на социалните дейности – над 10%. Относителните тегла, като начален план, търпят изменение по време на изпълнението им. Искам да кажа, че до края на годината вероятно ще има промени. Например, един поименен списък,  в началото на годината – 2017-та , е бил по план 1,368 млн. лв. ,а към края на годината отива над 6.4 млн. Началният план е едно статично положение, което фиксира в определен момент законовите и подзаконови изисквания, с които се определя бюджета на всяка една община. По време на изпълнението те се актуализират с включените трансфери по бюджета.

Фокус:  Може да обобщим, че бюджетът е динамична величина?

Стефан Кирчев:  Доста динамична величина е, да. Ежегодно , в Община Свищов, има между 300 и 400 заповеди за динамика. Така е във всяка една община. Дали ще бъдат на базата на писмо, получено от министъра на финансите, дали ще бъдат на база на решение на ОбС, или ще бъдат на базата на трансфер, промени винаги има.

Луиза ТРАНЧЕВА