Стефи Илиева, Община Дупница: Системата за социални услуги на територията на Община Дупница е развита добре

Радио "Фокус" Кюстендил

Стефи Илиева, социален експерт в Община Дупница в инетрвю за Радио „Фокус“- Пирин.

Фокус: Г-жо Илиева, какви социални услуги се предлагат на територията на Община Дупница?

Стефи Илиева: Мога да кажа, че системата за социални услуги на територията на Община Дупница е развита добре. Имаме много услуги, като част от тях са насочени към деца, а друга към лица и възрастни хора. Към момента на територията на Община Дупница силно е развита мрежата от социални услуги за деца, но усилията на Общината са насочени да продължи развитието на социални услуги  за лица и възрастни. Поради тази причина Община Дупница, с подкрепата на общинското ръководство кандидатства по всички схеми, по които сме допустим бенефициент и имаме идентифицирана нужда от развитие, от предоставянето на определен вид услуга. Към момента на територията на Община Дупница за деца и семейства функционират – Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, Дневен център за деца с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Дом за деца лишени от родителска грижа. Скоро беше открит Център за ранно детско развитие по проект „Алтернатива за ранно детско развитие“, който се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощи за ранно детско развитие по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Именно към този център за ранно детско развитие функционират шест услуги, които са значително иновативни за нашата страна. Това е един вид е проект, който надгражда проектът за социално отключване, който беше финансиран от Световната банка. Услугите, които на този етап предлага Община Дупница  са: „Ранна интервенция на уврежданията“, „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания и деца със специални потребности“, „Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа“, „Подобряване  достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ , „Педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност за равен старт в училище“. Тази услуга е открита, но ще стартира през летния сезон когато децата не посещават детски учебни заведения и им е необходима подготовка за започване на учебната година и постъпването им в първи клас. Имаме и една пилотна услуга, която се реализира на територията на нашата община, а именно Семеен център за деца от 0 до 3 години. В Община Дупница са открити три такива центъра, в три отдалечени квартала и имено там се предоставя почасови услуги за деца от 0 до 3 години, с цел да се предотврати разпадането между майката, детето и да се избегне трайното настаняване извън семейството.

Фокус: Кои са услугите, които се предлагат за лица и възрастни?

Стефи Илиева:Твърде добре на територията на нашата община се приема и функционира услугата Домашен социален патронаж.  Тази услуга предлага комплекс от социални услуги , предоставени по домовете на хората. Те са свързани с доставка на храна, поддържане на лична хигиена и хигиена на жилищните помещения, които се обитават от ползвателя. Съдействаме за снабдяване на необходимите помощни средства при ползватели с увреждания, битови услуги и др. Капацитетът на услугата е 220 потребители. Услугата се предоставя не само в град Дупница, но и във всички населени места на територията на Общината, където е заявена нейната потребност. За разлика от услугите за деца, които са безплатни, за ползването на Домашен социален патронаж е необходимо да заплащат и такса, която е определена в Наредбата за местните данъци и такси, цените на услугите и администрирането им на територията на Община Дупница. Все пак това е една разумна такса, която покрива някъде около 50 % от разходите, а всичко друго се дофинансира от Община Дупница. Таксата е 60 % от дохода на лицата когато получават пенсия до двукратния размер на минималната пенсия, вече когато получават пенсия над двукратния  размер, таксата е в размер на 65%. Таксата, която едно лице е необходимо да плати, за да ползва рез целия месец услугите на Домашен социален патронаж е не повече от 110 лева. Това е таванът на таксата, която може да бъде заплащана от лицето. Към Домашен социален патронаж се предоставя услугата Диетично столово хранене, като един обяд е на стойност 1,80 лв. на ден. Към Домашен социален патронаж се реализира и една друга услуга Социална кухня към Министерство на отбраната. Община Дупница е една от малкото общини, която се яви на обявената обществена поръчка от  ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” . Тази услуга включва приготвяне, доставяне, сервиране и отсервиране на обяд на членове на Военно- патриотичните съюзи и организации в град Дупница. Капацитетът на услугата е 40 места. По ОП „Развитие на човешките ресурси“ се реализира и услугата Обществена трапезария на територията на Община Дупница. Тя включва осигуряване на топъл обяд на лица и семейства, които са на месечно социално подпомагане с доход, който е по- нисък от диференцирания минимален доход, който за момента е все още 65 лева съгласно действащата норматива уредба. Самотно живеещи лица и семейства получаващи различни видове социални пенсии. Капацитетът на услугата е 100 места. Друга услуга, която се предлага за лица, деца и възрастни е Център за почасово  предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Капацитетът на услугата е 120 потребители по схема „Независим живот“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ . Този център се предоставят услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. Тук има една иновативна услуга, при която дистанционно се наблюдава активността и състоянието на потребителите. Това се случва чрез използване от разстояние на информационните технологии и телекомуникации. Потребителите имат апаратура и SIM карти. Когато има проблем с тяхното здравословно състояние, всичко това се отразява на монитор в центъра и именно там специалистите успяват да следят ежеминутно здравословното състояние. Когато се наложи някакъв риск да се реагира адекватно и да се окаже съдействие на лицето. То разполага и с паник бутон и когато го натисне информацията се предава на монитора в центъра и вече екип от специалисти задейства процедурата за оказване на съдействие на лицето, което е в риск.

Лора КАЛЧЕВА