Съдии от Административен съд – Варна изнесоха лекции пред ученици от ВТГ „Георги Стойков Раковски“

Съдии от Административен съд – Варна изнесоха лекции пред ученици от ВТГ „Георги Стойков Раковски“. Това съобщават от пресцентъра на Административен съд – Варна. В изпълнение на Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ съдиите Веселина Чолакова и Таня Димитрова, от Административен съд – Варна, изнесоха открити уроци пред единадесетокласници от ВТГ „Г.С.Раковски“. Над 60 ученика имаха възможността да се запознаят с функциите и структурата на съдебната система, разделението на властите; с качествата, които трябва да притежава човекът под тогата; как се става съдия и какви са изискванията на Закона за съдебната власт.

На въпроса на съдия Веселина Чолакова към младите хора – Какви качества според тях трябва да притежава един съдия и как те виждат професията съдия“, учениците откроиха като най-важни честността, безпристрастността, компетентността на съдията. Като им разказа библейската притча за цар Соломон, съдия Чолакова допълни, че съдията трябва да бъде справедлив и толерантен; открит, политически неутрален, точен и с еднакво отношение към всички. Тя подчерта, че съдът постановява винаги „в името на народа“. „Не хората са създадени за съда, а съдът е създаден за хората“ – отбеляза съдията.

В своите лекции съдиите поставиха акцент на „формулата за политическото разделение на властта“, която е изложена от Шарл дьо Монтескьо в епохата на буржоазните революции и е основен принцип в Конституцията на Р България, приета през 1991 год. „Колко Конституции има през годините Република България – с този въпрос към младите хора започна открития си урок съдия Таня Димитрова. В своето изложение съдията запозна учениците с ролята на следствените органи, прокуратурата и съда; със структурата на съдебната система и видовете съдилища, както и видовете дела, които разглеждат административните съдилища. Особен интерес за учениците представляваше, като пример за разделение на властите, представеният казус от съдия Таня Димитрова на тема: „как функция на законодателната власт е Законът за движението по пътищата; как на изпълнителната власт е компетентността да удостовери наличието на придобити знания за правоспособност на управление на МПС, да издаде свидетелството за управление на МПС, както и на изпълнителната власт е възложен контролът по спазване на правилата за движение по пътищата и налагането на административни наказания и принудителни мерки; как на съдебната власт е възложен контролът за законосъобразността на актовете на изпълнителната власт. Съдията постави акцент на това, какво очаква младите хора като рестриктивни мерки и глоби, ако си позволят да управляват МПС, без да имат свидетелство за управление или с превишена скорост“.  

Учениците от Варненска търговска гимназия изслушаха с интерес лекциите на двамата съдии, участваха активно в обсъждането на темите и зададоха въпроси, свързани с историята на съдебната система, със Закона за движението по пътищата и промените, които предстоят.

Като продължение на съвместната работа по Образователната програма, съдът подготвя провеждането на кръгла маса в навечерието на 16 април 2019 г., по повод 140-годишнината от Учредителното събрание и Търновската конституция.