Съдийската колегия на ВСС възложи на ИВСС проверка на организацията при образуване и водене на делата в съдилищата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Анализ на нарушенията на Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС) по отношение на правилата за образуване и водене на делата в съдилищата, констатирани в актове от извършени проверки от Инспектората към ВСС за периода 01 януари 2016 г. – 31 декември 2018 г. Това съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет. Колегията възложи на ИВСС на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ЗСВ, при всички последващи проверки в съдилищата да проверява организацията по образуването на делата при строго спазване на разпоредбата на чл. 80 от Правилника за администрацията в съдилищата, с оглед влиянието върху натовареността и статистическите данни на съответния орган.
Анализът е изготвен във връзка с решение на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика към Съдийската колегия на ВСС“, от работна група от Администрацията на ВСС.
В него преобладават изводи за добра организация на дейността, явяваща се в съответствие с нормативните изисквания на ПАС. Направените препоръки са свързани с организацията на работата и администрирането на делата. Идентифицирани са единични нарушения при образуването на делата по видове. Посочва се, че „съотнесени към останалите общи препоръки не могат да формират извод за отражението им върху статистическите данни по отношение на натовареността на съдилищата. Доколкото образуването на делата е фактор, който оказва пряко въздействие върху натовареността на съдилищата и той не е изследван целенасочено, в случай на преценка от подобна необходимост, съдийската колегия на ВСС би могла на основание чл. 30, ал. 5, т. 10 от ЗСВ да възложи на Инспектората извършването на тематична проверка, извън годишната програма на неговата дейност“.
Решението и Анализът се изпращат на главния инспектор на ИВСС за сведение.