Съдът потвърди решението на ОИК – Шумен за обявяване за избран за кмет на Община Шумен Любомир Христов

Административен съд Шумен потвърди решението на Общинска избирателна комисия – Шувен за обявяване за избран за кмет на Община Шумен Любомир Христов., издигнат от ПП „ГЕРБ“. Това съобщиха от Административен съд- Шумен.  Производството по административно дело № 549/2019г. е образувано по жалба на Коалиция „БСП за България“ срещу Решение № 294/03.11.2019г. на Общинска избирателна комисия – Шумен за избор на кмет на Община Шумен. Съдът е приел за неоснователни и недоказани оплакванията за нарушения на изборния процес по жалбата на коалиция „БСП за България“ и приел, че при произвеждане на избора за кмет на Община Шумен не са допуснати нарушения в изборния процес, които да доведат до изборен резултат, различен от обявения в оспорваното решение. В тази връзка, съдебният състав е счел за неоснователно твърдението за неправилно отчитане на действителни бюлетини като недействителни и обратно. Съдът е открил производство по оспорване съдържанието на протоколи на СИК № 29, 69, 105 и 114, като в открито съдебно заседание на 21.11.2019г. съдът в присъствието на страните е извършил оглед на торбите с бюлетини и други изборни книжа от посочените четири секции, при което не бяха намерени протоколи, жалби, решения на СИК или други данни, сочещи наличието на спор досежно действителността на даден глас, поради което е признал за недоказано оспорването на секционни протоколи от секции с №29, 69, 105 и 114. Решаващият състав е посочил, че не са налице основания за откриване на производство по оспорване на останалите секционни протоколи, тъй като от приложените доказателства не се установява съществуването на спор между членовете на СИК досежно резултат от гласуването, а именно дали един глас е действителен или недействителен, който да е обективиран в протокола на съответната СИК и липсата на отразени спорове се явява достатъчна гаранция за липсата на вмешателство при отразяване на вота на избирателите в съставените протоколи. В мотивите си съдът е отбелязъл, че от представените по делото протоколи на СИК се установява липса на спорове между членовете на СИК по отношение действителността на бюлетините, както и липсата на особени мнения от членовете на СИК, т.е. в нито един протокол на СИК не е поставен под съмнение изборният резултат чрез подписване на протокола с особено мнение. В решението на ОИК също липсва отразяване на особено мнение, спорове или възражения на членовете на комисията по взетото решение. За неоснователен е възприет и довода на оспорващия досежно недействителност на избора, предвид наличие на поправки в протоколите на секционните избирателни комисии. Констатирано е, че при съставяне на протоколите, секционните избирателни комисии са извършвали различни поправки, като от всички 127 протокола, 40 протокола са с отразени поправки. Наличието на поправки в секционните протоколи не води до извода, че обективираните в тях данни не съответстват на действителното фактическо положение. Касае е за коригиране на технически грешки, допуснати по време на съставяне на протокола, преди неговото подписване от членовете на СИК и обявяване на резултатите от гласуването. Поправките не касаят резултатите на оспорващия и са извършени и документирани по надлежния ред – с подписите на всички членове на комисията. Като неоснователни са възприети и възраженията на жалбоподателя, че в резултат на поправка на протокола на СИК №83, са били отнети 20 гласа от кандидата на БСП. В тази насока съдът е констатирал, че корекцията в протокола се състои единствено в одебеляване на изписания с цифри резултат на кандидата В.Д.В. и в случая не е налице поправка в протокола, която следва са бъде отразена с подписите на членовете на СИК, а по-скоро се касае за технически пропуск, установен и коригиран своевременно. Не е уважено и възражението за наличие на голям брой непопълнени бюлетини, намерени в избирателните кутии. За да достигне до този извод, съдът е посочил, че в секционните протоколи не се установява несъответствие между броя на гласувалите лица и намерените в избирателните кутии бюлетини, което опровергава твърдението за нерегламентирано прибавяне на неизползвани бюлетини в избирателната кутия. Не е споделено и твърдението, че вотът е опорочен, предвид нарушения на изборния процес, изразяващи се в купуването и продаването на гласове, с мотива, че данните за купуването и продаването на гласове са релевантни в наказателния процес и в случай, че страната разполага с доказателства за това, същата би могла да сезира компетентните органи с оглед предприемане на съответни действия по НК и НПК. По тези съображения съдът е счел депозирана жалба за неоснователна и недоказана и е потвърдил решението на ОИК – Шумен. Постановеният съдебен акт подлежи на оспорване пред Върховния административен съд на Република България.