Създава се Агенция за качеството на социалните услуги

София. Парламентът прие окончателно текстове от Законопроекта за социалните услуги, с които се предвижда създаването на Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Новата структура ще контролира спазването на закона и стандартите за качество. Тя ще проверява начина, по който общините и частните доставчици разходват средствата от държавния бюджет, ще проверява за спазване на правата на потребителите на социални услуги, ще извършва мониторинг на ефективността на национално ниво и ще извършва лицензиране на всички частни доставчици на социални услуги. Агенцията ще бъде създадена в рамките на щатната численост в системата на Министерството на труда и социалната политика, която включва и второстепенните разпоредители с бюджет. Дейността, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на Агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
С новия законопроект финансираните от държавния бюджет услуги ще бъдат класифицирани в три основни групи – на общинско ниво, които задоволяват потребностите на населението от общината, на областно ниво, които задоволяват потребностите на лица от цялата област, и на областно ниво, които задоволяват потребностите на лица от цялата страна. Във всяка община ще бъде създаден и Съвет по въпросите на социалните услуги, чийто състав ще се определя от общинския съвет по предложение на кмета на общината.
Цветилена СИМЕОНОВА