С близо 1 млн. лв. община Чепеларе ще извърши рехабилитация на улиците „24 май“ и „Младост“

Община Чепеларе получи одобрение за финансиране по Проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „24-ти май“ – гр. Чепеларе от км. 0+000 до км. 1+159.18 и на улица „Младост“ о.т. 336, о.т. 335, о.т. 87, о.т. 83 гр. Чепеларе, община Чепеларе“ в размер на 976 128.25 лв. Това съобщиха от пресцентъра на община Чепеларе. Чрез проектно предложение, което бе подадено на 05.07.2018 г. Община Чепеларе кандидатства по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Реализацията на проекта ще намали рисковете от пътнотранспортни произшествия, ще улесни работата на полиция, пожарна и бърза помощ, сметосъбиране и извозване на отпадъците, както и дейността по поддържане на чистота на населеното място. Основна цел е постигане на балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване състоянието на техническата инфраструктура на територията на Община Чепеларе. След подписване на договор с Държавен фонд „Земеделие“ в 30-дневен срок предстои и стартиране на процедура по ЗОП.  Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.