С ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 95 обвиняеми лица в област Смолян през 2018 г.

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

През 2018 г. в област Смолян с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата на 303 извършени престъпления. Осъдените лица в съдилищата на територията на област Смолян през 2018 г. са 308 . От тях 3 лица (1.0%) са непълнолетни. Това съобщиха от отдел „Статистически изследвания“ – Смолян към Териториално статистическо бюро „Юг“.

Обвиняемите лица в област Смолян през 2018 г. са 396. От тях с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 95 лица или 24.0% от общия брой на обвиняемите, на 213 лица – с условно осъждане (53.8%), 79 лица са освободени от наказание (19.9%), а 9 лица са оправдани (2.3%). Няма лица с  прекратени дела. През 2018 г. коефициентът на криминална активност  за областта е 324 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население в област Смолян и е по-малък от коефициента на криминална активност за страната (395) с 18.0%.

През 2018 г. с най-голям брой и относителен дял са осъдените лица за общоопасни престъпления1 – 182, или 59.1% от всички осъдени лица. Спрямо 2017 г. лицата, осъдени за общоопасни престъпления намаляват с 0.5%. На второ място в структурата на престъпленията са тези против собствеността . Осъдените лица са 50 или 16.2% от общия брой на осъдените лица. В сравнение с 2017 г. лицата, осъдени за този вид престъпления нарастват с 28.2%. Осъдените лица за престъпления против стопанството са 23 с относителен дял 7.5%. Намаляват с 14.8% спрямо 2017 година. Спрямо 2017 г. през отчетната 2018 г. нараства броят на осъдените лица за престъпления против правата на гражданите, против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции и документни престъпления. Намалява броя на осъдените за престъпления против брака, семейството и младежта, против финансовата, данъчната и осигурителната система и против личността.

Броят на осъдените мъже е 280, или 90.9% от общия брой на осъдените лица. При жените този брой е 28 или 9.1%. Коефициентът на криминалната активност на осъдените мъже е 613 на 100 хил. души от съответното население в областта, докато при осъдените жени този коефициент е 57.

Разпределението на осъдените през 2018 г. лица по възраст е следното: най-голям е броят и делът на лицата на възраст 30 – 39 години – 84 лица (27.3% от общия брой на осъдените лица); 18 – 24 години – 62 лица (20.1%); 40 – 49 години – 55 лица (17.9%); 50 – 59 години – 50 лица (16.2%); 25 – 29 години – 40 лица (13.0%); 60 и повече години – 14 лица (4.5%); 14 – 17 години  – 3 лица (1.0%).

Лицата, осъдени на лишаване от свобода през 2018 г., са 258 (83.8% от общия брой на осъдените лица). От тях най-голям е делът на осъдените на лишаване от свобода до шест месеца -147 лица (57.0% от общия брой на лишените от свобода), от шест месеца до една година – 77 лица (29.8%). С лишаване от свобода от 1 до 3 години са наказани 30 лица (11.6%), от 3 до 5 години – 3 лица (1.2%) и от 10 до 15 години – 1 лице (0.4%). Наказанието пробация е наложено на 36 лица (11.7%). С глоба са наказани 13 лица или 4.2% от общия брой на осъдените лица, а  с обществено порицание – 1 лице (0.3%).