С най-висока смъртност в област Смолян се отличават общините Баните, Чепеларе и Мадан , а с най-ниска – Доспат, Рудозем и Златоград

През 2018 г. са умрели 1 669 души, а коефициентът на обща смъртност е 15.7‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява със 102 случая, или с 5.8%. това съобщиха от отдел „Статистически изследвания“ към Териториално статистическо бюро „Юг“. Смъртността сред мъжете (17.1‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.4‰). През 2018 г. на 1 000 жени умират 1 118 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (19.4‰) отколкото в градовете (12.8‰). С най-висока смъртност в областта се отличават общините Баните (23.7‰), Чепеларе (18.1‰) и Мадан (17.1‰). С най-ниска смъртност са общините Доспат – 13.1‰, Рудозем – 13.4‰ и Златоград – 14.6‰.

Показателят за преждевременната смъртност през 2018 г. (21.3%) нараства спрямо предходната 2017 г. (20.8%). В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст до 64 навършени години са 12.9% от всички умрели жени, а сред мъжете този относителен дял е близо два пъти и половина по-голям – 28.8%.

През 2018 г. в областта е починало 1 дете на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 1.5‰. Коефициентът на детска смъртност в градовете е 2.4‰, а в селата 0.0‰. През 2017 г. коефициентът на детска смъртност е 5.4‰.