Тихомира Димитрова, директор на „Бюро по труда“ – Сливен: Равнището на безработица в Сливенска област през март е 13.8%, като по този показател областта е на 23-то място

Директорът на Дирекция „Бюро по труда“ – Сливен Тихомира Димитрова в интервю за Радио „Фокус“ – Сливен

 

Фокус: Г-жо Димитрова, колко са били хората без работа в област Сливен според данните Ви за март?

Тихомира Димитрова: 10 760 са били безработните в област Сливен през предходния месец. Спрямо месец по – рано търсещите работа чрез трудовата борса са намалели с 2,6 на сто или с 291 души. Безработните младежи до 24 години с регистрация в бюрата по труда от областта са 806, което е 7.5 на сто от всички безработни. Спрямо миналия месец те са с двама повече, но със 158 по-малко в сравнение със същия месец на миналата година. Безработните от възрастовата група до 29 години са 1852 или 17.2% от всички търсещи работа. Броят им намалява със 71 души.

Фокус: Това на кое място ни нарежда?

Тихомира Димитрова: Равнището на безработица в Сливенска област е 13.8 на сто, като по този показател областта е на 23-то място по ниска безработица след област Шумен и пред област Силистра. Спрямо предходния месец се отчита намаление с 0.4%. В регионален мащаб, равнището на безработица е най-ниско в община Нова Загора – 7.8% и Сливен – 10.8%, а в Твърдица и Котел то е по-високо. Тук искам да отбележа, че единствено в община Котел се отчита увеличение на безработните.

Фокус: А какви са били възможностите за работа в областта?

Тихомира Димитрова: 648 работни места са предлагани в област Сливен през миналия месец. 453 от местата са били в несубсидираната икономика, 194 по програми за обучение и заетост, а по насърчителни мерки е разкрито 1 работно място. В сравнение с месец по – рано се отчита увеличение на обявените работни места с 31, което според директора на трудовата борса се дължи на началото на сезонната заетост. Постъпилите на работа от бюрата по труда от Сливенска област през месеца са общо 679, като 80.7 на сто от тях или 548 души са устроени чрез посредничеството на бюрата по труда.

Фокус: В кои сектори се търсят най – много работници?

Тихомира Димитрова: Най-много работни места са заявени в отраслите „Преработваща промишленост“ – 158, „Селско, горско и рибно стопанство“ – 57, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 54 и „Хотелиерство и ресторантьорство“ -43. Нам-малко работни места са обявени в отраслите „Строителство“ и „Професионални дейности и научни изследвания“ по 8, „Финансови и застрахователни дейности“ – 7, „Здравеопазване и социална работа“ – 6 и „Добивна промишленост“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ по един.

Фокус: За областта отчитате намаление на безработните, а в община Сливен каква е ситуацията?

Тихомира Димитрова: 5 720 са били хората без работа в община Сливен през март. Спрямо предходния месец се наблюдава намаление от 224 души или с 3,8 на сто по- малко, а в сравнение със същия месец на миналата година има значително по-голямо намаление – с 1 724 души или с 23,2 на сто. Новорегистрираните безработни са 472 души, като намалението е със 150 души от предходния месец, а сравнението с миналата година показва отново намаление от 11 лица. Безработните младежи до 24 години с регистрация в Бюрото по труда са 413 души и представляват 7,2 на сто от всички безработни, което е са 28 по – малко спрямо миналия месец. Безработните от възрастовата група до 29 години са 1034 души и намаляват до 18,1 на сто от всички клиенти на Бюрото по труда. Безработните с повече от една регистрация намаляват на месечна база с 3,7 на сто до 492 души. За 12 месеца също се отчита намаление с 1340 души или с 21,4 на сто. Продължително безработните в сравнение с предходния месец отчитат спад с 89 души. Равнището на безработица в края на месеца е 10,83 на сто, което е намаление – с 0,42 пункта спрямо предходния месец и с 3,2 процентни пункта от същия месец на миналата година. Сравнението с показателя за страната – 7,97% показва по-високо ниво с 2,8%.

Фокус: А по отношение на предлаганите работни места? Колко са били те?

Тихомира Димитрова: 341 работни места са били заявени в община Сливен през месеца. 255 от позициите са били на първичния пазар. Спрямо същия месец на миналата година се отчита ръст в броя на общо обявените работни места със 120. Преобладаваща част от тях – 92,4 на сто – са за неквалифициран персонал. Заети са 217 места, 35 от които са по Програми и мерки за заетост и обучение. Постъпилите на работа през месеца са 364 души, като 39,3 на сто от тях или 143 души са устроени чрез посредничеството на Бюрото по труда. От тях на първичен пазар са се реализирали 266 души, а на субсидирани работни места – 22 души. Броят на започналите работа чрез посредничеството на Бюрото по труда е намалял с 42,6 на сто. 48,6 на сто от наетите са безработни без квалификация, а над 1/5 от тях са младежи до 29-годишна възраст. 3а община Сливен по Проект „Обучение и заетост за младите хора“ са приети 23 заявки от работодатели, с което са разкрити 129 работни места.

Фокус: През април работодателите имаха възможност да кандидатстват по Програмата за заетост на трайно безработни. Колко бяха кандидатите и кога ще стане ясно кои са одобрени?

Тихомира Димитрова: Точна бройка в момента не мога да дам, но днес ще бъдат обявени одобрените работодатели, кандидатствали за разкриване на работни места по Компонент 1 и Компонент 2 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица по Националния план за действие по заетостта – 2017. По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни регистрирани в Бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на търсещите работа чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията им. Съветът за сътрудничество към Бюрото по труда ще оцени подадените заявки от работодателите и ще ги класира съобразно свободния финансов ресурс. Чрез мерките за заетост и обучение работодателите се стимулират да наемат безработни лица, като през 2017 г. от държавния бюджет се субсидира част от разходите на работодателите за трудово възнаграждение и дължимите осигуровки. Одобрените работодатели ще бъдат обявени в „Бюро по труда“, както и на страницата на Агенцията по заетостта в рубрика „Обяви за финансиране по региони“.

Стела ЙОВЧЕВА