Управлението на проекти дискутираха на кръгла маса в свищовската академия представители на науката и практиката

Управлението на проекти дискутираха на кръгла маса в свищовската академия представители на науката и практиката

Велико Търново. Кръгла маса на тема „Управлението на проекти – предизвикателство пред съвременната наука и практика” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, съобщиха от пресцентъра на висшето учебно заведение. Форумът, организиран от катедра „Стратегическо планиране”, бе част от проект 2-2019 „Методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор”, финансиран със средства от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна дейност. Кръглата маса събра над 60 участници от: Стопанска академия – преподаватели, докторанти и студенти; УНСС; свищовски средни училища; общинските администрации в Свищов, Левски, Долна Митрополия, Никопол и Павликени; кметство с. Петокладенци, община Белене; Областен информационен център – Плевен и ОИЦ – Русе; Дирекция „Социално подпомагане, Дирекция „Бюро по труда”, Туристически информационен център, Съвет по туризъм, Българско дружество за защита на птиците – Свищов; ръководители на фирми от общината. Сред гостите бе Вр.ИД кметът на община Свищов – Анелия Димитрова. Тя поздрави организаторите и сподели опит на Общината при реализирането на проекти с различни източници на финансиране.

Кръглата маса откри ръководителят на проекта – проф. д-р Маргарита Богданова, която е и ръководител на катедра „Стратегическо планиране”. Тя приветства участниците и представи проектния екип, съставен от преподаватели и докторанти към катедрата и студенти, обучавани по двете специалности към катедрата – „Управление на проекти” и „Публична администрация”.

Акцентът в проведената дискусия бе поставен върху гъвкавото управление на проекти (Agile Project Management), като авангарден подход, стартирал през 2001 г. в IT сектора, а по-късно навлязъл в т.нар. „несофтуерни” индустрии. Проф. Богданова презентира резултатите от изследването, като съпостави традиционния подход за управление на проекти и гъвкавия (Agile) подход.

Методиката за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор представи гл. ас. д-р Евелина Парашкевова. Чрез тази методика екипът се надява да популяризира Agile методологията и да запълни поне частично една от нишите в знанието за проектното управление, което става все по-успешен инструмент за управление в бизнес сектора, но не се използва достатъчно в публичния сектор. Според проф. Богданова гъвкавото управление на проекти понастоящем е най-добрата организационна иновация, която може да допринесе за по-добро качество на публичните услуги, по-кратки срокове и по-ниски разходи за тяхното предоставяне, по-голямата прозрачност в работата на администрацията, по-успешно сътрудничество със заинтересованите страни.

След оживена дискусия и споделени практики, участниците се обединиха около становището, че гъвкавото управление на проекти е и голяма отговорност. То изисква нов начин на мислене, подходящ „тон на върха”, който да мотивира и подпомага създаването и развитието на екипи по различните проекти в една администрация. Това е дълъг процес, но той е пътят към организационна зрялост, тъй като при него се съчетават успешно двата подхода „отгоре-надолу” и „отдолу-нагоре”.

Според проектния екип, методиката не е панацея за решаване на всички проблеми, особено в организациите от публичния сектор, които са силно детерминирани от множество регулаторни механизми. Тя обаче е първата стъпка към изграждане на организационна култура, на нагласи и поведение в администрацията, които малко по малко да я превърнат в модерна и иновативна, адекватна на потребностите на общността. „Вярваме, че сме предоставили един полезен инструмент за организациите от публичния сектор и сме допринесли за трансфера на знание към тях, като част от концепцията за „Новия публичен мениджмънт”, каза в заключение ръководителят на проекта, проф. Богданова.