Успешно приключи изпълнението на проект „Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница“

Дупница. Успешно приключи изпълнението на проект „Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница“. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пирин от Община Дупница. На 22 август от 15:00 часа в Кръгла зала на Общинска администрация Дупница ще се състои и заключителна пресконференция по проекта. По време на събитието Ели Подгорска  – ръководител на проекта, ще представи  постигнатите резултати и реализираните дейности.

Проект № BG16RFOP001-5.001-0038 „Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница“ е по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.001-0038-СО1 между Общината и Министерство на регионалното развитие, в качеството му на Управляващ орган на ОП“Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”. Общата стойност на проекта е 400 046,54 лв., от които европейското финансиране е в размер на 340 039,56 лв., а националното финансиране е  60 006,98 лв. и срок за изпълнение 20 месеца (29.12.2017г. – 29.08.2019г.). С реализирането на проект № BG16RFOP001-5.001-0038 “Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница” се създаде център за настаняване от семеен тип, който ще осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността, съгласно Картата на резидентните услуги.

Ливия НИНОВА