Чавдар Божурски, областен управител на Сливен: Общинският съвет ще трябва да преразгледа решението за смяна на концесионера на стадион „Хаджи Димитър“

Областният управител на Сливен Чавдар Божурски върна за разглеждане в Общинския съвет замяната на концесионера на стадион „Хаджи Димитър“ .

По – рано днес кметът на Сливен Стефан Радев заяви пред Радио „Фокус“ – Сливен, че при уведомление от страна на концесионера за искане на замяна на ползвателя, ще бъде направен правен анализ и администрацията ще се произнесе „За“ или „против“ въз основа на направените констатации. Радев уточни, че няма неплатени концесионни вноски от страна на дружеството – концесионер.

В официалното становище на областния управител се казва:

„В законоустановения срок и в изпълнение на правомощията на областния управител по чл. 31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията се извърши контрол за законосъобразност на решение № 1137/31.05.2018 г. на Общински съвет Сливен, както следва:
Одобрява замяна на концесионера по договор за концесия, сключен на 04.11.2004 г. между община Сливен като концедент и ГД ДЗЗД „Спорт палас“ в качеството на концесионер с правоприемник „Спорт палас“ ООД, при условията на универсално правоприемство, при спазване изискванията на закона.
Въз основа на установеното от фактическа страна, направените правни изводи и на основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 Закона за местното самоуправление и местната администрация, със Заповед № РД-11-16-001/14.06.2018 г. областен управител на област Сливен връща за ново обсъждане решение № 1137/31.05.2018 г. на Общински съвет Сливен.“

Людмила ЙОРГОВА