Четвърта година в Свищовска община работи младежки медиатор

Велико Търново. Община Свищов изпълнява осем проекта и програми, насочени към осигуряване на заетост на безработни лица, регистрирани в „Бюро по труда“ – Свищов от различни възрастови и социални групи и с различен образователен ценз. Това припомнят от пресцентъра на местната администрация.

За първи път през 2015 година, в рамките на Национална програма „Активиране на неактивни лица“, в Община Свищов е назначен на работа „Младежки медиатор“. Крайдунавската администрация бе и първата  в България, подала заявка за разкриване на такова работно място.

Трудовата характеристика на длъжността включва дейности за идентифициране на  младежи, завършили средно или висше образование, които не учат, не работят и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, както и младежи, отпаднали или намиращи се в риск от отпадане от образователната система преди завършване на средното си образование. На посочените групи се предлага консултация и подкрепа за завръщане в образователната система или регистрация в Дирекция „Бюро по труда“, където да бъдат насочени към включване в курсове за професионална квалификация или към подходяща работа.

След прецизен съвместен подбор от Дирекция „Бюро по труда“ Свищов и Община Свищов, към Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси“ е назначена Кръстина Александрова.

Като младежки медиатор вече 4 години тя изпълнява функцията на посредник между младежите и различните институции, които предоставят социални, здравни, образователни и други услуги. Убедена е в положителните резултати от основната цел на програмата и отчита приносът и за активиране и включване на пазара на труда на неактивни, включително обезкуражени лица и младежи до 29 г. (вкл.), които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“ (ДБТ).

За периода от своето назначаване през 2015 година до момента младежкият медиатор се е срещнал с над 317 младежи, като след  първоначалното идентифициране и консултиране, значителна част от тях са реинтегрирани в образователната система, което е от изключителна важност за тяхната бъдеща реализация.

Младежкият медиатор, съвместно с експерти и специалисти от община Свищов и ДБТ – гр. Свищов  положиха усилия за обхващане и на безработни лица, посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличане и мотивиране за регистрация в ДБТ.  В  рамките на  индивидуални и групови срещи работят за насърчаване включването на млади хора от всички населени места в община Свищов в обучения, както и за връщането им в образователната система. Съдействие също така получават и за осигуряване на заетост, ориентиране при изготвяне на CV, запознаване с различни техники за търсене на работа, избор на подходящо обучение.

Само по проекта, изпълняван от община Свищов  „Младите хора в община Свищов – активни участници на пазара на труда“ изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  бяха активирани общо над 60 младежа, като в последствие 54 от тях бяха назначени на работа в Община Свищов за срок от 6 месеца на различни длъжности, съответстващи на преминалото обучение.