Юлия Кюшелиева, Държавен Архив- Силистра:Изпълняваме специфичната роля на пазители на писмени документи

Юлия Кюшелиева, началник на отдел Държавен Архив- Силистра, пред Радио „Фокус“- Шумен

Фокус: 10 октомври е Ден на българските архивисти. Г-жо Кюшелиева, честит празник! Как ще отбележите днешния ден в Държавен архив Силистра?

Юлия Кюшелиева: За Държавен архив Силистра това е и юбилей.  Навършват се 55 години от създаването му. Представяме изложба от дарения на документи, направени през последните няколко години. Ще бъдат представени справочниците, които издадохме през 2018 година. По този начин отдаваме дължимото на нашите дарители на документи и спомоществователите, благодарение на които стана възможно издаването на справочниците. Изразяваме нашата благодарност и към тези, които са работили и работят в Държавен архив. Благодарение на техния труд успяваме да се справим с предизвикателствата на професията, в условията на бързо развиващо се информационно общество. От името на председателя на Държавна агенция „Архиви“ доц.Михаил Груев ще бъде връчена грамота на Марина Василева, като дългогодишен служител на Агенцията, която има огромен принос в развитието на Държавен архив- Силистра и във връзка с нейното пенсиониране.

Фокус: Разкажете малко повече за изложбата.

Юлия Кюшелиева:Това е камерна изложба, чрез която отдаваме дължимата признателност и благодарност към дарителите на документи, които чрез своя родолюбив жест спомагат за съхраняването на историческата ни памет. Експонатите са от личните фондове на Вълчо Радев, журналист, краевед, изследовател на историята на Силистренския край и Добруджа. Документите за неговия личен фонд постъпиха в Архива чрез завещанието му, след неговата смърт.Със своите проучвания и разработки, Вълчо Радев беше редовен участник в научни сесии, конференции, симпозиуми, свързани с историята на Силистра и Добруджанския край. Той е автор на повече от 2900 жуналистически и краеведски публикации в местни и централни издания, в книги, сборници, алманаси. За своята активна журналистическа и културно-просветна дейност, той е награден с орден „Св. Св.Кирил и Методий“, втора степен, като е носител и на много други медали, отличия и награди. Друго дарение, представено в изложбата на Марияна Илева, дъщеря на Ильо Станчев, който е работил в Силистра. Бил е ръководител на различни културни институции, директор и художник на Кукления театър към читалището в Тервел. Завършил е Национален курс за ръководители на куклени театри в София. Когато през 1963 година заедно със семейството си се преселва в Силистра, той започва работа на различни места, сред които като художник в различни промишлени предприятия. През 1974 година започва работа в Образцово народно читалище  „Доростол“, като художник на самодеен куклен театър, който през 1981 година е обявен за държавен. Ильо Станчев работи в него като художник- изпълнител до своето пенсиоране през 1991 година. В неговия фонд са включени албуми със скици на мъжки и дамски потрети, фигурални композиции и пейзажи, каталози на общи художествени изложби за периода 1952-1974 година. При второто постъпление на документи, дъщеря му предаде негови произведения живопис, автопортрети, пейзажи, потретни композиции и др. Освен двата лични фонда, в изложбата сме експонирали и писма, които са източник на сведения за живота и дейността на силистренския възрожденец Гено Чолаков, преразказани от внучката му Екатерина Чолакова.  Писмата са до Димитър Кунчев, изследовател и краевед. Кореспонденцията между двамата е била в периода 1987-1989 година, и е наистина много ценен източник за нашия възрожденец Гено Чолаков. Писмата бяха предадени в Държавен архив Силистра от съпругата на Димитър Кунчев, Костадина Кунчева. Не напоследно място е и дарението на Тодорка Ангелова. В момента може би най- възрастната акушерка в Силистренско. Тя ни дари документални материали от биографичен характер, отразяващи работата и като акушерка от над 40-годишния и трудов стаж. В ръцете и са проплакали над 7000 бебета. Чрез тази камерна изложба, както вече каза, искаме още веднъж да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения десетки изключително ценни фондове на личности и на граждански организации от национално и от местно значение.

Фокус: Нека отново да припомним за двете ви издания от тази година. В по-ранен разговор ние вече ги представихме.

Юлия Кюшелиева: Едното издание е „Пътеводител по фондовете на Државен архив Силистра“, обхващащ периода 1944-2016 година, който е второ преработено издание на изданието от 1980 година и съдържа характеристики на фондовете, подредени по раздели и подраздели, а в същото време фондовете са групирани по значимост и взаимовръзка. Пътеводителят предоставя доста по- пълна информация за документалното наследство наа региона в областта на местните органи на управление- съда, прокуратурата, политическите, професионалните, обществените и религиозните организации, промишлеността, селското стопанство, търговията, образованието и други институции и организации с регионално значение. На всички архивни фондове, които са включени в Пътеводителя, е извършена научно- техническа обработка и могат да бъдат ползвани от читатели, потребители, граждани. Приложени са списък на съкращенията, именен и географски указател. Ние издадохме пътеводителя като част от поредицата „Архивни справочници“ към Държавна агенция „Архиви“. Той се случва със спомоществователството  на редица икономически субекти от Силистра и областта- пет дружества и ЕТ, две земеделски кооперации, нотариуси, проявили отношение към съдбата на тази нова културна придобивка, в която се оглеждат Силистра и областта. Второто издание е Каталог на документи за Българското православие в Силистренско, за периода 1878-1947 година, който представя ценни материали от документалното наследство на Българската провославна църква, съхранявани в Архива в Силистра. При подготовката на изданието са разкрити документи от фондовете на местните църковни настоятелства и архиерейските наместничества. Каталогът съдържа близо 374 анотации на документи, като целта на този подбор беше да бъдат представени същностни и важни процеси на Българското православие в Силистренския край. Каталогът допълва информацията, която се съхранява в нашите документи в областта на историята на Българската православна църква, тъй като преди Каталога ние сме издали Кондика на Силистренската българска община за периода 1871- 1887 година и Сборник Писма от Доростолочервенския митрополит Григорий и епископ Климент Браницки до българската община в Силистра, които писма обхващат периода 1875-1877 година и са много ценен извор и източник за изследване на историята на Силистренския край през посочения период. Представянето на изданията е от 16.00 часа днес в зала 15 в сградата на Архива в Силистра. Ние изпълняваме специфичната роля на пазители на писмени документи, които са в интерес и на отделния човек, и на обществото като цяло. Днешният организиран и делови свят, може би трудно би съществувал без онези документи, хартиени или електронни, които изпълняват неговите ежедневни изисквания. Част от тях, естествено ще останат за поколенията като единствени, обективни и безпристрастни свидетелства за нашето време, като факт това несъмнено трябва да бъде стимул пред държавните инстутиции за по- висока отговорност към тяхното създаване и надеждното им съхранение.

Ивелина ИВАНОВА