Над 3 000 проби от питейна вода се изследват в лабораторията на ВиК Варна по физикохимични и микробиологични показатели средно за година

1 400 проби по физикохимични показатели и 1 700 проби по микробиологични показатели на питейни води се изследват средно за година в лабораторията на ВиК Варна. Това сочи справка в сайта на дружеството „Водоснабдяване и канализация“ във Варна. Лабораторният изпитвателен комплекс се състои от 2 отдела – отдел “Питейни води” с химична и микробиологична лаборатория и отдел “Отпадъчни води и утайки”. В лабораториите на комплекса се извършват изпитвания на питейни, природни, отпадъчни води и утайки за целите на мониторинга по Закона за водите, наредбите към него, както и на наредбата за оползотворяване на утайките от пречиствателните станции за отпадни води в земеделието. Качеството на питейната вода от централното водоснабдяване на град Варна и селищата от областта отговаря на изискванията на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по Закона за водите, посочват от дружеството. Контролът на качеството на водата, подавана от централното водоснабдяване на ВиК, се извършва по изготвена съвместно с Регионалната здравна инспекция във Варна мониторингова програма, която се разработва на годишна база на доставена питейна вода по зони на водоснабдяване. Честотата на пробовземане също е съобразена с наредбата и пунктовете на пробовземане са предварително уточнени. Взетите проби се изследват в акредитираните лаборатории на Лабораторният изпитвателен комплекс – отдел “Питейни води” и Здравната инспекция във  Варна. Успоредно се работи и по целогодишна програма за изследване на водоизточниците на територията на Варна и областта според условията на разрешителни за водоползване, които се издават от Министерството на околната среда и водите, с пълен физикохимичен и микробиологичен анализ. Град Варна и всички 157 селища на областта са централно водоснабдени. Основното водоснабдяване на община Варна е от язовир “Камчия” – по деривация “Китка – Варна”, чрез помпена станция “Владиславово”, от водоснабдителна система “Девненски извори”, чрез помпена станция ”Одесос”. За част от Варна и курортните комплекси – от водоснабдителна система “Батова”, чрез помпена станция  ”Батова”.

Марияна ВАЛЕНИТНОВА