12 180 лв. от наложени санкции събра Великотърновската екоинспекция през септември

Снимка: Община Велико Търново

Велико Търново. 118 проверки на 111 обекта във Великотърновска и Габровска области са извършили експертите от Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново през месец септември. Това обобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Милка Асенова, експерт „Връзки с обществеността“ в Инспекцията. В рамките на осъществения контрол са издадени 30 предписания, съставени са 7 акта за установени административни нарушения. „Два акта са съставени на физическо и юридическо лице за навлизане в териториите на защитени местности „Божурлука” и „Находище на българска гърлица“,  разположени в землището на село Горна Студена, община Свищов, с разораване и засяване на земеделска култура, с което са нарушени забраните, въведени със заповедите за тяхното обявяване. Три акта са съставени за неводене на отчетност за отпадъците и за предаване на отпадъци на лица, които нямат необходимото разрешително“, уточни Милка Асенова. Последният акт е  съставен на дружество за това, че не е извършило собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух от работещите източници на емисии (за обекти в експлоатация), не по-малко от един път в рамките на двете последователни календарни години 2015 и 2016 г. Оператор на инсталация с комплексно разрешително, който не изпълнява условия от издаденото разрешително, също има съставен акт. През септември са предприети действия по 4 сигнала и две жалби за замърсяване на реки и обгазяване с дим и сажди, както и за шум от промишлени източници. Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 12 180, 66 лв.

Луиза ТРАНЧЕВА