13 644 лица с трайни увреждания от област Сливен са получили месечна помощ

13 644 лица с трайни увреждания от област Сливен са получили месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания, съобщиха от  дирекции “Социално подпомагане”.

През месец април 2019 г. 13 644 лица с трайни увреждания от област Сливен са получили месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания.

През отчетния период са отпуснатите 132 целеви помощи за осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия – 120 помощи.

 

В дирекции “Социално подпомагане” на територията на област Сливен в Националната програма “Асистенти на хора с увреждания” – дейност “Личен асистент” и дейност „Помощник възпитател” са включени общо 53 лица. От тях 4 лица полагат грижи за деца с трайно намалена възможност за социална адаптация и определена чужда помощ.