157 са участниците в информационните срещи на ОИЦ-Видин за компенсаторните мерки и възможностите за кандидатстване по ПРСР през 2019 г.

157 души от десетте по-малки общини на областта се включиха в срещите на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) от цикъла „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“, съобщи за Радио „Фокус“ – Видин Цветомир Ценков от центъра.  Земеделски производители, представители на местните администрации и читалищата участваха в информационните събития на Центъра от 18 март до 3 април 2019 г.

„В последните три срещи – в  Макреш, Димово и Брегово, управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова акцентира на компенсаторните мерки, като гарант за доходите, качеството и безопасността на произведените селскостопански продукти, както и  за развитието на аграрния сектор в защитените райони на областта. Савкова запозна участниците в събитията с мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по Натура 2000 и РДВ“ и 14 „Хуманно отношение към животните“, каза Цветомир Ценков. Той посочи, че деветте предстоящи процедури за подбор на проектни предложения по ПРСР през 2019 г. презентира експертът Яна Гъркова. Тя посочи на земеделците и представителите на общинските администрации от Макреш, Димово и Брегово, че през годината ще се отворят мерки, които са насочени предимно към земеделските стопани (внедряване на иновации в селското стопанство и ХВП; възможност за обучения на земеделски стопани; подпомагане за развитието на малките стопанства; къси вериги на доставки и местни пазари), но и към възстановяване на инфраструктурата и обединяването на усилията на общините, земеделските производители и бизнеса – възстановяване на поливната инфраструктура; ремонт на религиозни храмове в селските райони; подкрепа за подхода ЛИДЕР/ВОМР.

В Макреш и Димово екипът на ОИЦ-Видин представи и Схемата за малки инициативи на Фонд „Активни граждани“ на Норвежката програма, а участниците в събитието в Брегово научиха повече за новия разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, финасиран от ОПРЧР и инициативата WiFi4EU на ЕК, чрез която се осигурява висококачествен интернет достъп чрез безплатни точки за безжичен достъп на обществени места.

Екипът на Областния информационен център ще проведе информационно събитие и във Видин, с което ще завърши първия за годината си цикъл от срещи. То ще се състои през април и ще е насочено към потенциалните бенефициенти в община Видин.