168 проверки са извършили експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив през август

Пловдив. 168 проверки са извършили експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив през август. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от екоинспекцията. Проверени са 154 обекта, извършени са 55 планови и 113 извънредни проверки. Освен тях са извършени и 11 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 4 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 44 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони са съставени 4 акта, от които 2 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Осем са наказателните постановления, с които са наложени глоби в размер на 19 300 лева.
Общо събраните суми от екоинспекцията по наложени глоби и санкции са 26 284 лева. От получените суми 18 387 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Садово – 55 014 лева, Стамболийски – 8 045 лева и Пловдив – 2 658 лева.
През изминалия месец екоинспекторите са реагирали своевременно на 45 постъпили сигнали на „зеления телефон“ и на 13 писмени жалби. За установени нарушения на екологичното законодателство или на неизпълнение на дадени предписания са съставени актове на „Гиро ленд“ ЕООД, „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, „Стиросаур“ ЕООД, „Бизнеспарк Маноле” ООД и други.
За периода са приложени процедури по 92 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по оценка на съвместимостта за инвестиционни предложения,  касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. Изготвени са и 15 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Издадени са 7 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони, както и 6 регистрационни документи. В РИОСВ – Пловдив е проведен и един eкспертен екологичен съвет.
Екоинспектори са взели участие в приемането на 10 обекта, участвайки в десет държавни приемателни комисии.
През август екоинспекцията е била много активна и по отношение информирането на обществеността по важни въпроси. За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 230 документа на интернет-страницата на институцията. Чрез медиите са разпространени 16 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията, предоставени са отговори на журналистически въпроси по 3 запитвания, а директорът на институцията и експерти дадоха над 10 радио- и телевизионни интервюта за национални медии по значими за обществото теми. Основният акцент е бил свързан с възникнал пожар в „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ в с. Шишманци, общ. Раковски – от момента на възникването му РИОСВ – Пловдив е информирало ежедневно обществеността за развитието на ситуацията, включително по отношение показателите за качеството на атмосферния въздух.