26-ото заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ се проведе в Пловдив

Пловдив. 26-ото заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ се проведе в Пловдив, съобщиха за Радио „Фокус“- Пловдив от пресцентъра на дирекцията.
Членовете на съвета бяха запознати с резултатите от дейността на дирекцията през 2019 г., процеса на актуализация на Плановете за управление на водите и напредъка на реализация на проекта „Интегрирани действия за съвместна координация и реагиране на рисковете от наводнения в трансграничната зона“. Последният е финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ „Гърция-България“ 2014-2020 г. В своите изказвания членовете на съвета дадоха висока оценка за работата на дирекцията, като подчертаха, че постигнатите резултати по редица показатели са в пъти по-високи от предходните години. Дадена беше препоръка да се провеждат извънредни тематични заседания на БС по проблемни въпроси и задачи, свързани с управлението на водите. Директорът на дирекцията увери членовете на БС, че и през следващата година екипът на БДИБР ще продължи да изпълнява поставените задачи за опазване на водите и водните екосистеми.

Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, която има за цел да подпомага дейността на съответната Басейнова дирекция. Функциите на съвета, условията и начинът за свикването и провеждането му са регламентирани от правилник. Със заповед на директора на съответната Басейнова дирекция се определя поименно титулярен и резервен състав на участниците в съответния съвет.

В състава на съвета към БД – Пловдив са представители на областните и общинските администрации за контролираната от дирекцията територия, регионални структури на държавната администрация, представители на водоползватели, научни институти и неправителствени организации.