26 са учредителите на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания

26 са учредителите на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания. Това съобщиха от Областната администрация. Той е консултативен орган към Областна администрация-Разград за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество на областно равнище при разработването и провеждането на политиката в областта на интеграцията и създаване на равни възможности на хората с увреждания. Председател на съвета е Областният управител Гюнай Хюсмен, заместник-председател – заместник областният управител Евгени Драганов, а секретар – тлавен експерт в Областна администрация Диана Петрова. На учредителното заседание бе приет Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания, а директорът на Регионална дирекция “Социално подпомагане“ Татяна Костова представи новостите в Закона за хората с увреждания. Учредителите взеха решение да провеждат заседания на всеки 3 месеца, но следващото ще е непосредствено след приемането на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, срокът за което е края на месец март. На следващото заседание ще бъде представена и обобщена информация от ангажирани институции относно достъпната архитектурна среда в населените места в Област Разград. На учредителното заседание бяха обсъдени възможности за трудова реализация на хората с увреждания.