335 нарушения на трудовото законодателство е констатирала Инспекцията по труда във Велико Търново през месец май

Велико Търново. 335 нарушения на трудовото законодателство е констатирала Инспекцията по труда във Велико Търново през месец май. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново директорът инж. Невена Стефанова. Тя посочи, че две от нарушенията касаят неизпълнени предписания. 79 от установените нарушения касаят организацията и управлението на дейността по здравословни и безопасни условия на труд като липса на документи, инструктаж и обучение, и други. 39 от тях са за безопасността на работното оборудване и технологичните процеси – неосигурена защита от директен и индиректен допир до ел. ток, липсващи измервания, удостоверяващи ефективността на защитните мероприятия срещу поражения от ел.ток, липса на правоспособност на персонала за работа със съоръжения с повишена опасност и други. Нарушенията по хигиена на труда са 13. Те са свързани с медицински прегледи, здравен анализ и други.  По трудовите правоотношения установените нарушения са 202 броя, като най-честите нарушения са по заплащането на труда, липсата на документация, работното време. „В резултат на извършените през месец май проверки и с цел отстраняване на констатираните нарушения са приложени принудителни административни мерки. Дадени са 331 задължителни за изпълнение преписания. Задължителни предписания за отстраняване на нарушение, свързано с начисляване във ведомости за заплати на сума, по -малка от сумата, която е изплатена на работника са 7. Задължителните за изпълнение предписания за изпращане на уведомление за сключен трудов договор, когато е установено, че не е спазен срокът по чл.62, ал.З от КТ за изпращането му, са 2. 29 са  задължителните за изпълнение предписания за изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения“, посочи инж. Невена Стефанова.

Надежда КРЪСТЕВА