40 деца и младежи със специални потребности от Благоевград взеха участие в социалния проект на Търговско-промишлена палата

Благоевград. 40 деца и младежи със специални потребности от Благоевград взеха участие в социалния проект на Търговско-промишлена палата. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пирин от екипа на проекта. От там уточниха, че за първи път младежите са опитали да говорят на чужд език и да работят с компютър. В рамките на 15 месеца те са получили начални знания по чужд език и първи умения за компютъра.  Освен обучението, социално уязвимите курсисти посещаваха и занятия по кариерно ориентиране. В изпълнение на проект „Насърчаване на социалното включване на деца и младежи чрез подкрепа за професионално и личностно развитие“, Търговско-промишлена палата Благоевград разработи и програми за професионално и личностно развитие на деца и младежи до 29 години, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и техните семейства. Проектът се реализира в тясно сътрудничество с експертите от дирекция „Социални политики“ към община Благоевград.

 Проект „Насърчаване на социалното включване на деца и младежи чрез подкрепа за професионално и личностно развитие“ се финансира по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.009-0046-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, наименование на процедурата „Открий ме“, код BG05M9OP001-2.009.

Ливия НИНОВА