40 нови договора по оперативните програми са сключени в област Шумен през 2017 година

Галина Минчева и Ирена Стефанова от Областния информационен център в Шумен, пред Радио „Фокус“- Шумен

 Фокус:Г-жо Минчева, каква беше отминаващата година за екипа на Областния инфорлационен център?Какво от планираното като информационни събития, срещи и обучения успяхте да реализирате?

Галина Минчева:Планирахме общият брой информационни събития да бъде 24, кампаниите, които правим на територията на областта да бъдат две в 10-те общини, две срещи с медиите, едно обучение и една обща инициатива на мрежата от 28 Информационни центъра. По- голямата част от темите на събитията, планирани в края на миналата година бяха насочени повече към Програмата за развитие на селските райони, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, чрез няколко процедури, сред които за насърчаване на предприемачеството в микро-, малки и средни предприятия, подкрепа за инициатива на ефективно използване на ресурсите и създаване и развитие на тематични лаборатории в средни и големи предприятия. По Програмата за развитие на селските райони планирахме, че ще разпространим информация по мерките „Инвестиции за селски стопанства“ и „Подкрепа за неземеделски дейности“. Планираме тематиката на събитията, съобразно индикативните годишни работни програми на управляващите органи. Какво изпълнихме: за целия период на нашия проект ние трябва да реализираме 75 информационни събития и през 2017 година с осъществените 24, натрупването е 48 събития до момента, като 27 остава да реализираме през 2018 година. По отношение на броя на информационните кампании- през тази година сме реализирали две такива, предната година- две, остават ни още две. Обученията ни за целия проект са три, тази година направихме едно през месец септември,  през миналата година- също едно, едно остава и за следващата година. Инициативите на мрежата от Информационни центрове също са три, през тази и миналата година имаме реализирани по една инициатива и една остава за догодина.

Фокус: По- интересни са тематиката и обхвата на проведените през годината събития.

Галина Минчева: В хода на информационните кампании, които сме провели по общини, сме засегнали на първо място ОП „Развитие на човешките ресурси“. Невендъж съм коментирала, че това е една от най- желаните от бенефициентите в нашата област програми и най- добре развиващата се. Коментирали сме процедури по ОП „Околна среда“. Тази година наблегнахме на финансовите инструменти, това е едно от средствата, с които се предоставя финансиране на бенефициентите макар и под формата на нисколихвени заеми, за да могат да реализират своите бизнес идеи. Представихме финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, засегнахме възможности в контекста на българското председателство  през 2018 година, възможности на общините да кандидастват с проекти. Имаше такива възможности чрез НСОРБ, имаше такава процедура, срокът и изтече, общините можеха да подготвят проекти в размер на 3000 лв за проект и да реализират в хода на председателството от януари –юни 2018 година свои инициативи на местно ниво. В проведеното обучение засегнахме процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“, за социалното предприемачество, за специфични обучения, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за продуктовите и производствените иновации, отново финансовите инструменти и темата, която най- силно заинтересува нашите бенефициенти- електронното подаване и отчитане на проекти по подхода Водено от общностите местно развитие, както и електронните търгове, тяхното провеждане чрез ИСУН 2020. През 2017 година от всички 807 души, които са посетили наши информационни събития, над половината са жени. Наблюдава се възходящ тренд по отношение на броя на посететителите на място в ОИЦ и на информационни събития през годините, като в същото време си даваме сметка, че има какво да подобряваме по отношение на посещенията в ОИЦ. През миналата година много активно ни посещаваха в центъра във връзка с Националната програма за саниране. Като индикатор за посетители при нас, на място за целия проект имаме 3000 души. Към момента, с натрупванията, от 13 декември 2015 година до декември 2017 почти 1300 души са посетили нашия център на място, извън информационните събития. По отношение на посетителите на информационни събития, индикаторът ни за целия проект е 2000 души- като с натрупване към момента те са 1537, тук върви много добре, т.е. хората посещават нашите информационни събития. Относно общата инициатива, която е част от инициативата на мрежата от 18 ОИЦ в страната, тя протече под мотото „Заедно за Европа“ и беше посветена на 3 годишнини- 60 години Европейски социален фонд, 10 години от присъединяването на България към ЕС и 6 години, откакто функционира мрежата от Информационни центрове. В рамките на тази инициатива, заедно с областната администрация ние разработихме интерактивна карта на проектите, като бяха  качени малко над 40 проекта на бенефициенти. На финала организирахме и дебат с участието на четирите клуба „Дебати“ от наши шуменски училища. Наградата за отбора, спечелил дебата беше посещение в сградата на Европейската комисия в София. Това е накратко, нашата дейност през годината.

Фокус:Г-жо Стефанова, колко са новите проекти по европрограми на територията на област Шумен през тази година?

 Ирена Стефанова: През 2017 година има 40 нови проекта, в област Шумен. Сключени са 40 нови договора с бенефициенти, по всички програми, за всички общини на територията на областта. Община Шумен има най- много проекти- 57, като безвъзмездната им финансова помощ е 54 милиона 143 307 лв., община Върбица има два проекта- 2 302 341 лв., Велики Преслав- 8 проекта 2 151 248 лв., Смядово – 7 проекти  на стойност 2 430 098 лв. , Каспичан- 5 проекта на стойност 2 583 202 лв., Нови пазар-13 проекта на стойност 10 094 155 лв., три проекта за Никола Козлево- 1 064 344 лв., Каолиново- 1 проект за почти 500 000 лв., за 500 000 лв. също има един проект Хитрино, Венец- 4 проекта за 983 262 лв. Това е стойността на безвъзмездната помощ, това, което общините ще получат, ако си изпълнят проектите, така както са заложени. По оперативните програми общата стойност на проектите  е по- голяма, тъй като за част от тях има съфинансиране от страна на бенефициентите. Ето каква е картината и по отделните програми: По ОП „Околна среда“ има 2 проекта на територията на областта, и двата с бенефициент  община Шумен. Единият от проектите „Разработването и актуализиране на програма за намаляване на нивата на замърсители и достигане на установени норми за качество на атмосферния въздух и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване на качеството му на територията на община Шумен“, е нов проект, сключен през 2017 година. По ОП „Региони в растеж“ са се възползвали 3 общини. Нови пазар води със 7 проекта, 6 от тях са за енергийна ефективност на публични административни сгради, както и на многофамилни жилищни сгради, община Шумен има 3 проекта, като два от тях нови, подписани са през 2017 година, Велики Преслав също е с нов проект за 2017 година. ОП „Иновации и конкурентоспособност“ е програмата, по която има най- много договори. За община Шумен те са общо 30, като 11 са били към края на миналата година, а за тази година има 19 нови проекта. Нови пазар няма нови проекти, към края на 2016 година е имала 2, Смядово- през тази година две фирми са се възползвали от програмата, а в Каспичан по процедури за иновации и конкурентостопосбност се е възползвала една фирма. По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ няма никакво движение през тази година, продължават да се изпълняват петте проекта към 2016 година- Велики Преслав има два проекта, с по един са Шумен, Никола Козлево и Каспичан. Те са на общини, една детска градина и две училища. ОП „Развитие на човешките ресурси“ е следващата след ОП „Иновации и конкурентоспособност“ като брой сключени договори. Община Шумен има общо 17 договора, като 8 от тях са подписани през 2017 година. Община Велики Преслав  няма нови проекти, има 3 броя от предния период, до края на 2016. Смядово има един нов проект и от два са станали 3, Венец  също има един нов проект, от един са станали два, Хитрино няма нови и е с един проект, Нови пазар имат един нов проект през 2017 година, Каолиново и Върбица са с по един проект, те са към 2016 година и към момента се изпълняват. Никола Козлево два и Каспичан- два, също нямат нови проекти. Един нов проект има по  ОП „Добро управление“. Той е на Демократично сдружение „Искам да знам“, с партньорство Районен и Окръжен съд. Той е сключен тази година и е в процес на изпълнение. По ОП „Храни“ реално няма нови договори, но седемте общини, които са се възползвали от нея, са продължили проектите си с още близо 3 години, т.е. близо 3 години ще се изпълнява тази програма, тези кухни. Новото е Програмата за морско дело и рибарство, която също е през Информационната система за управление и наблюдение. Кандидатства се и се отчита през ИСУН. Една фирма е сключила договор, безвъзмездната финансова помощ е на 50%, т.е. има 50% самоучастие на фирмата.

Фокус: Къде е Шумен в Североизточния район?

Ирена Стефанова: Сред област Търговище, Добрич, Шумен и Варна, ние сме на второ място. Държим това второ място от началото на програмния период. Варна е с 251 проекта, Шумен- 100 проекта, Добрич-86 и Търговище- 43 проекта. За област Шумен безвъзмездната финансова помощ на тези 100 проекта се равнява на 71 479 920 лв., от които реално изплатени към момента са 25 999 211 лв., горе- долу 1/3 от общата безмъзмездна финансова помощ. Това е справката за новите проекти и тези в изпълнение.

Фокус:Какво ще бъде актуално през 2018 година съгласно индикативните работни програми?

Галина Минчева: Една от най- очакваните програми през новия програмен период бе новата Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В момента инидикативната и годишна работна програма е най- обемна от всички оперативни програми, но впечатление прави това, че по- голяма част от процедурите не са чрез подбор на проекти, а са чрез директно предоставяне, което означава, че са ориентирани към конкретни организации, към конкретни бенефициенти, които трябва да кандидатстват по тях. По програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“ една от очакваните процедури е „Уникални научни инфраструктури“, с 44 млн.лв. бюджет, очаква се през август 2018 година. Целта на процедурата е да подкрепи развитието на капацитета за извършване на научни изследвания и иновации в България чрез изграждане на нова и модернизиране на съществуваща уникална научна инфраструктура и осигуряване на достъп на българската научна общност и бизнеса  до нови научни открития и най-модерни технологии. Друга процедура, ориентирана отново към висшите училища, предимно обаче с технически профили, е „Да работим в България“. Основната и цел е осигуряване на по- качествено и ефикасно образование по необходими за пазара на труда професии и специалности. Процедурата е с бюджет 2 млн.лв., като очакваме да стартира през март 2018 година. Финансирането е 100%. Още една процедура по тази програма „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“. Целите са за равнопоставено интегриране на учениците в българската образователна система, развиване на културната идентичност на децата и учениците, подобряване на финансови и материални условия, повашаване на квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда. Тук бюджетът е 5 млн.лв. и очакваме да стартира още в първия месец от новата година. И още една процедура, отново за уязвими групи, очакваме я през февруари, с бюджет 6,5 млн.лв. „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“. Мерките са насочени към осигуряване на достъп до висше образование в България за по- широк кръг младежи от уязвими групи и се очаква да се подобрят условията за реализацията им на пазара на труда. ОП „Региони в растеж“, програмата на общините, тя ще включва процедура за енергийна ефективност в периферните райони. Тук говорим за 28 общини, на малки градове от четвърто ниво на Националната полицентрична систева. Дейностите са основно за внедряване на мерки за енергийна ефективност , обновяване на жилищни сгради, внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради, очаква се да стартира през месец март 2018 година. Другата процедура е насочена към деинституционализацията на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания. Бюджетът е малко над 41 млн.лв., като се очаква да стартира през март 2018 година. Нещо, което ще заинтересува общините е развитието на туристическите атракции. Такава процедура очакваме още в първия месец на 2018 година, допустимите кандидати са Министерството на културата, общини, институции на вероизповедания, техни местни поделения. Целта е развитие на обекти на културното наследство от национално и световно значение. ОП „Иновации и конкурентоспособност“- ще спомена само процедури, които са за подбор на проекти. Една от тях е „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“. Стартът и се очаква чак в края на 2018 година, с бюджет почти 108 мнл.лв. Тук бенефициенти са съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Друга процедура с подбор на проекти е „Развитие на иновационни клъстери“, очаква се да стартира през месец септември 2018 година, с почти 30 млн.лв. бюджет. Допустимите дейности са за подобряване на сътрудничеството, обмена и информацията в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологиите. „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за малките и средни предприятия“, е друга процедура за подбор на проекти. Очакваме да стартира през месец април 2018 година. ОП „Развитие на човешките ресурси“- една от процедурите за подбор в тази програма е „Оганичаване и превенция на неформалната икономика“. Целта е  надграждане на действащите политики и инструменти за борба с неформалната икономика чрез разкриване на форми и модели на проявления на неформалната икономика, иднтифициране на количествените характеристики на това явление. Очакваме процедурата през март. Друга процедура е „Път към заетостта“. Нейната цел е да разработи мерки, които да допринесат за активирането на неактивните лица и да приобщи към пазара на труда безработните и трайно безработните лица, както и тези, които са икономически неактивни. Процедурата ще бъде обявена през март 2018 година. През март очакваме и „Подкрепа за повишаване на адаптивността на заетите лица“. Ще завърша с Програмата за развитие на селските райони. Там имаше мярка, който през 2017 година бенефициентите очакваха дълго 6.4., 6.4.1, като се надяваха, че ще си направят къщи за гости. Очакванията са тази мярка да стартира през 2018 година, евентуално да бъде изготвена и новата Наредба, в която обаче много малко място ще бъде застъпено за къщите за гости. Тук по Програмата за развитие на селските райони са планирани някъде около 7 процедури, които така, на прима виста в програмата трябва да стартират. Една от мерките, 1.1. за професионално обучение и придобиване на умения, се очаква през месец юли 2018 година, като допустими кандидати са организации, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари, висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение и научни институти в областта на селското стопанство или горите. Както казах, 6.4.1. за инвестиции и подкрепа на неземеделски дейности, която по индикативната програма трябва да стартира през април 2018 година. Допустими са земеделски стопани или микропредприятия. Там където общините са допустими кандидати през 2018 година- това  е процедурата по мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура, очаква се да стартира през септември 2018 година, бюджетът е 10 млн.евро и целта на проектите по тази проедура е изграждане, реконструиране, ремонт, закупуване на оборудване или обзавеждане на Туристически информационни центрове, както и ремонт, закупуване на оборудване, или обзавеждане на посетителски центрове , експониране на местно културно историческо наследство. Местните поделения на вероизповеданията също ще могат да кандидатстват през новата година, март месец се очаква стратирането на подмярка 7.6. за проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природно наследство на селата. Бюджетът на процедурата е левовата равностойност на 15 млн.евро.

Ивелина ИВАНОВА