44 са местните обществени чешми, които подлежат на контрол в здравната инспекция във Варна

44 местни обществени водоизточници, които се ползват традиционно от населението за пиене и водоналиване в малки опаковки, са подлежали на контрол в Регионалната здравна инспекция във Варна през 2016 година. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Варна от институцията. Изворните води в регион Варна се изследват един път годишно по физикохимични показатели – окисляемост, амоняк, нитрити, нитрати, прозрачност, цвят и мирис, като изследванията се провеждат през второ тримесечие. Микробиологичните показатели – мезофилни аеробни микроорганизми и коли-титър, се изследват два пъти годишно, като пробите се вземат през второто и четвъртото тримесечие, уточниха от здравната инспекция. Оценката на качествата на изворната вода се извършва съгласно изискванията на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода. По микробиологични показатели през миналата година са изследвани общо 72 проби. От тях 39 отговарят на изискванията на нормите и правилата, допълниха от инспекцията. По физикохимични показатели са изследвани общо 38 броя проби, от които 16 не съответстват на изискванията. Отклоненията са основно по показател „нитрати”. От здравната инспекция припомниха, че в случай на констатирани отклонения от качеството на питейната вода, инспекторите издават предписания до кмета на съответната община за информиране на населението чрез поставянето на табели или на трайна маркировка, че водата не е годна за пиене и приготвяне на храна.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА