876 проверки по спазване на трудовото законодателство е извършила Дирекция „Инспекция по труда“-Велико Търново за деветмесечието на 2019 г.

Снимка: Pixabay.com

Велико Търново. През периода от януари до септември 2019 година Дирекция „Инспекция по труда“-Велико Търново е извършила общо 876 проверки по спазване на трудовото законодателство. Това съобщи за Радио „Фокус“-Велико Търново инж. Невена Стефанова, директор на Дирекцията в старата столица. Тя поясни, че в това число влизат 252 последващи проверки във връзка с осъществяване на контрол по изпълнение на задължителни предписания за спазване на трудовото законодателство, както и 136 проверки по постъпили сигнали от граждани и организации.

„Проверките са извършени във всички отрасли на икономиката. През отчетния период са констатирани 2 840 нарушения, като по организация и управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд са 717. Най-честите нарушения са свързани с непровеждане и недокументиране на инструктажи; нарушения по обозначаване на опасностите със знаци и сигнали; непълна оценка на риска; няма планирани мерки за оценяване на риска и други. По безопасност на работното оборудване и технологичните процеси нарушенията са 258 за липса на измервания, удостоверяващи защитни мероприятия срещу поражения от електрически ток; липса на информационни листи за безопасност на опасните химични агенти; нарушени изисквания на безопасна работа на височина, и други. По хигиена на труда нарушенията са 117 за липса на данни за фактори на работната среда; не са осигурени лични предпазни средства на работещите; не проведени начални и периодични медицински прегледи, и други. По трудовите правоотношение установените нарушения са 1 727, в това число нарушения свързани с работното време на работниците и служителите; по отпуските; по предоставянето на документи“, обясни Невена Стефанова.

Тя уточни, че са установени и случаи, при които трудовият договор между работодателя и работника не е сключен в писмена форма и преди постъпването на работа, както и допускане до работа преди да се предоставят на работника екземпляр от трудов договор и копие от заверено уведомление за регистрация на трудовия договор в НАП. „Все по- често се констатират и случаи, в които се подава уведомление до НАП за сключен трудов договор с работник без фактически да има двустранно подписан такъв и от двете страни по него“, обясни директорът на Дирекция „Инспекция по труда“ – Велико Търново.

Рени АТАНАСОВА