939 лв. е средната брутна заплата в област Смолян през септември

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за юли 2019 г. е 898 лв., за август – 885 лв. и за септември – 939 лева. Това съобщиха от отдел „Статистически изследвания“ – Смолян към Териториално статистическо бюро „Юг“. През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Смолян нараства спрямо второто тримесечие на 2019 г. с 1.5% и достига 907 лв. при 1249 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1068 лв., а за частния – 852 лева.

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, спрямо второто тримесечие на 2019 г., е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности” – 14.6%, „Професионални дейности и научни изследвания” – 12.0% и „Строителство“ – 5.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Операции с недвижими имоти” – с 7.3%, „Транспорт, складиране и пощи” – с 4.1% и „Култура, спорт и развлечение” – с 2.8%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. се увеличава с 7.8%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Добивна промишленост”, „Образование”, и „Хуманно здравеопазване и социална работа”. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти”, „Административни и спомагателни дейности” и „Транспорт, складиране и пощи”.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2019 г., област Смолян е на 24-то място по показател „средна брутна работна заплата”. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 704 лв., Стара Загора – 1 165 лв., Варна – 1 162 лв., София – 1 160 лв. и Враца – 1 154 лева.